Ερωτηματολόγιο Απογραφής της Ποιότητας Ζωής σε ανθρώπους με Επιληψία

 

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Το Ερωτηματολόγιο Quality-of-Life in Epilepsy Inventory (QOLIE-31) δημιουργήθηκε από τους Cramer και συν. το 1998 και αποτελεί ένα μέτρο της κλίμακας Quality Of Life (QOL) για την περίπτωση των ασθενών με επιληψία. Είναι μέρος ενός μακρύτερου ερωτηματολογίου, του QOLIE-89, και χρησιμοποιείται από πολλούς ερευνητές διεθνώς, εξαιτίας της συντομίας του.

Στόχος Ερωτηματολογίου

Το QOLIE-31 αναπτύχθηκε με στόχο την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των ατόμων που έχουν διαγνωστεί με επιληψία. Το Ερωτηματολόγιο αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί και στην κλινική πρακτική για διαχρονική παρατήρηση του ασθενή και αξιολόγηση της ανταπόκρισής του σε αλλαγή θεραπείας, καθώς επίσης και σε κλινικές δοκιμές.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το Ερωτηματολόγιο QOLIE-31 αποτελείται συνολικά από 31 ερωτήσεις, εκ των οποίων οι 16 αναπτύχθηκαν από ήδη υπάρχουσες πηγές και οι υπόλοιπες 15 αναπτύχθηκαν από τους δημιουργούς του ερωτηματολογίου. Οι ερωτήσεις αυτές χωρίζονται σε 7 κατηγορίες: «Κρίση ανησυχίας» (SW), «Συνολική ποιότητα ζωής» (OQL), «Συναισθηματική ευημερία» (EWB), «Ενέργεια/ Κόπωση» (E/F), «Γνωστική λειτουργία» (COG), «Φαρμακευτικές επιδράσεις» (ME) και «Κοινωνική λειτουργία» (SF). Οι απαντήσεις μπορούν να δώσουν μεμονωμένες βαθμολογίες ανά υποκλίμακα και μία συνολική βαθμολογία. Οι τιμές κυμαίνονται από το 1 έως το 100

Στατιστική Ανάλυση

Όσο μεγαλύτερες είναι οι βαθμολογίες που συγκεντρώνουν οι ασθενείς, τόσο καλύτερη είναι και η ποιότητα ζωής τους. Η συνολική βαθμολογία μπορεί να προκύψει με τη χρήση ενός σταθμισμένου μέσου όρου των αποτελεσμάτων της κλίμακας πολλαπλών στοιχείων.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το εν λόγω ερωτηματολόγιο αποτελεί ένα έγκυρο εργαλείο το οποίο είναι ικανό να προβλέψει την ποιότητα ζωής των ατόμων που έχουν διαγνωστεί με επιληψία. Μελέτες οι οποίες έχουν χρησιμοποιήσει αυτό το ερωτηματολόγιο δείχνουν ικανοποιητικά επίπεδα εσωτερικής συνέπειας.

Βιβλιογραφία

Cramer, J. A., Westbrook, L. E., Devinsky, O., Perrine, K., Glassman, M. B., & Camfield, C. (1999). Development of the quality of life in epilepsy inventory for adolescents: the QOLIE‐AD‐48. Epilepsia, 40(8), 1114-1121.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση τo παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

 Tags: Επιληψία, Ποιότητα ζωής