Ερωτηματολόγιο  Για Τη Μέτρηση Της Ποιότητας Εργασίας Του Νοσηλευτικού Ανθρώπινου Δυναμικού

 

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Το Eρωτηματολόγιο για τη Μέτρηση της Ποιότητας Εργασίας του Νοσηλευτικού Ανθρώπινου Δυναμικού ( Quality of Nursing Work Life [QNWL-42])  βασίστηκε στην κλίμακα WHOQOL-BREF, που αναπτύχθηκε από την Brooks το 2001. Σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να ταιριάζει στους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας.

Στόχος Ερωτηματολογίου

Το Ερωτηματολόγιο QNWL κατασκευάστηκε με σκοπό να διερευνηθεί το επίπεδο ποιότητας ζωής και το επίπεδο ποιότητας εργασιακής ζωής των νοσηλευτών γύρω από 4 διαστάσεις (Εργασιακή Ζωή/ Ζωή στο σπίτι, Σχεδιασμός Εργασίας, Εργασιακό Περιβάλλον και Εργασιακός Κόσμος).

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

To QNWL αποτελείται στο σύνολο του από 42 ερωτήματα, τα οποία κατηγοριοποιούνται σε 4 διαστάσεις. Οι διαστάσεις αυτές είναι: η Εργασιακή Ζωή/ Ζωή στο σπίτι (4 στοιχεία), ο Σχεδιασμός Εργασίας (11 στοιχεία), το Εργασιακό Περιβάλλον (21 στοιχεία) και ο Εργασιακός Κόσμος (6 στοιχεία). Για την απάντηση των ερωτήσεων χρησιμοποιείται μία 6-βάθμια κλίμακα Likert, με τις εξής επιλογές από το 1 (Διαφωνώ απόλυτα) έως το 6 (Συμφωνώ απόλυτα).

Στατιστική Ανάλυση

Oι συμμετέχοντες καθορίζουν πόσο πολύ συμφωνούν ή διαφωνούν με κάθε ερώτηση ενώ το εύρος της συνολικής βαθμολογίας λαμβάνει τιμές από το 42 έως το 252. Μία χαμηλή βαθμολογία δηλώνει χαμηλή ποιότητα εργασιακής ζωής, ενώ μία υψηλή βαθμολογία δηλώνει υψηλή ποιότητα εργασιακής ζωής.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της κλίμακας QNWL κυμαίνονται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Ο συντελεστής Cronbach’s a κυμαίνεται από 0,49  έως και 0,88 για τις 4 διαστάσεις του ερωτηματολογίου.

Βιβλιογραφία

Brooks, B. A., & Anderson, M. A. (2005). Defining quality of nursing work life. Nursing Economics, 23(6), 319-326.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση τo παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Ποιότητα Ζωής, Νοσηλευτές, Εργασία