Κλίμακα Αποκατάστασης των Hall & Baker [KAHB-23]

 

Σκοπός κλίμακας

Στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι η αξιολόγηση των επιπέδων λειτουργικότητας ψυχικά ασθενών ενδονοσοκομειακά και εξωνοσοκομειακά.

Ανάλυση κλίμακας

Η κλίμακα [REHB-23] κατασκευάστηκε από τους Baker και Hall το 1984 κι αποτελείται από 23 προτάσεις οι οποίες χωρίζονται σε 2 μέρη. Το πρώτο μέρος αξιολογεί αποκλίνουσες συμπεριφορές (π.χ. λεκτική βία, παραμιλητό) ενώ το δεύτερο μέρος αξιολογεί επίπεδα γενικής λειτουργικότητας (π.χ. αυτoφροντίδα). Η κλίμακα συμπληρώνεται από νοσηλευτικό προσωπικό μετά από παρατήρηση ασθενών σε διάστημα 1 εβδομάδας.

Βαθμολόγηση και στατιστική ανάλυση

Η βαθμολόγηση γίνεται μέσω μίας κλίμακας που κυμαίνεται από το 5-115 με τις χαμηλότερες βαθμολογίες να δηλώνουν καλύτερη λειτουργικότητα του ασθενή. Η βαθμολόγηση του πρώτου μέρους (αποκλίνουσα συμπεριφορά) βγαίνει από το άθροισμα των βαθμών 7 ερωτήσεων, ενώ του δεύτερου (γενική λειτουργικότητα) από το άθροισμα των βαθμών 16 ερωτήσεων.

Εγκυρότητα

Η παραγοντική ανάλυση έδειξε ικανοποιητική εγκυρότητα της εννοιολογικής κατασκευής.

Αξιοπιστία

Ο δείκτης εσωτερικής συνέπειας (Cronbach’s a) για το πρώτο μέρος (αποκλίνουσα συμπεριφορά) έδειξε χαμηλή αξιοπιστία με 0.54, ενώ για το δεύτερο μέρος (γενική λειτουργικότητα) εξαιρετική αξιοπιστία με 0.92.

Βιβλιογραφία

Anzai, N., Yoneda, S., Kumagai, N., Nakamura, Y., Ikebuchi, E., & Liberman, R. P. (2002). Rehab Rounds: Training persons with schizophrenia in illness self-management: a randomized controlled trial in Japan. Psychiatric Services53(5), 545-547.

Baker, R.D., and Hall J.N (1984). REHAB: Rehabilitation Exxiluation Hall and Baker. Aberdeen: Vine Publishing.

Baker, R., & Hall, J. N. (1988). REHAB: a new assessment instrument for chronic psychiatric patients. Schizophrenia Bulletin14(1), 97-111.

Pinto, J. O., Dores, A. R., Geraldo, A., Peixoto, B., & Barbosa, F. (2020). Sensory stimulation programs in dementia: A systematic review of methods and effectiveness. Expert Review of Neurotherapeutics20(12), 1229-1247.

Zissi, A., & Barry, M. (1997). Using the rehab scale in a Greek context. International Journal of Rehabilitation Research20, 183-188.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.