Αναθεωρημένο Ερωτηματολόγιο Αρνητικών πράξεων [ΕΑΠ-22]

Revised Negative Acts Questionnaire[NAQ-revised-22]

 

Σκοπός Ερωτηματολογίου

Σκοπός του ερωτηματολογίου [NAQ-revised-22] είναι η μέτρηση του bullying στο εργασιακό πλαίσιο. Όλες οι δράσεις του ερωτηματολογίου, αφορούν και περιγράφουν οργανωσιακές συμπεριφορές και ουδεμία αναφορά γίνεται στους όρους bullying και παρενόχληση

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Το [NAQ-revised-22] είναι το αναθεωρημένο ερωτηματολόγιο αρνητικών πράξεων (NAQ-revised) το οποίο αναπτύχθηκε από τους Einarsen, Hoel και Notelaers (2009). Το ερωτηματολόγιο αυτό, περιλαμβάνει 22 αρνητικές δράσεις στο εργασιακό περιβάλλον (σε αντίθεση με την προηγούμενη εκδοχή του που περιελάμβανε 23). Το Αναθεωρημένο [NAQ-revised-22] τυποποιήθηκε μετά τη σύνταξη της ελληνικής έκδοσης, ακολουθώντας τη διαδικασία της Επιστροφής της Μετάφρασης (Back Translation) από εξειδικευμένους ψυχολόγους, ειδικούς στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Βαθμονόμηση και Στατιστική Ανάλυση

Η βαθμολόγηση γίνεται ως εξής : οι ερωτηθέντες καλούνται να απαντήσουν σε 22 ερωτήσεις -προτάσεις με διαφορετικούς τύπους ανεπιθύμητων και αρνητικών συμπεριφορών που κυμαίνονται από έμμεσες και ανεπαίσθητες πράξεις -όπως το (κουτσομπολιό- έως άμεσες αρνητικές πράξεις -όπως απειλές ή σωματική κακοποίηση). Για τον προσδιορισμό της συχνότητας της έκθεσης σε συμπεριφορές εκφοβισμού, χρησιμοποιείται 5-βάθμια κλίμακα Likert (1 Ποτέ, 2 Τώρα και τότε, 3 Μηνιαία,  4 Εβδομαδιαία,  5 Καθημερινή). Οι ερωτώμενοι καλούνται να δηλώσουν πόσο συχνά έχουν υποστεί τις 22 αρνητικές πράξεις του ερωτηματολογίου, με βάση την εμπειρία τους στο χώρο εργασίας τους, κατά τους τελευταίους έξι μήνες (Einarsen et al., 2009). Η βαθμολογία κυμαίνεται από 23 έως 115 βαθμούς. Οι υψηλές βαθμολογίες δηλώνουν ότι το άτομο έχει έντονες και συχνές εμπειρίες εκφοβισμού στο εργασιακό περιβάλλον.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το ερωτηματολόγιο παρουσιάζει εξαιρετική εγκυρότητα κριτηρίου και κατασκευαστική εγκυρότητα, επίσης παρουσιάζει υψηλή αξιοπιστία με τον δείκτη Cronbach’s  a = 0,915

Βιβλιογραφία

Ελληνική Βιβλιογραφία

Τσαπαρέλης, Γ. (2019). Το bullying στο εργασιακό πλαίσιο στην Ελλάδα στα χρόνια της κρίσης (Doctoral dissertation).

Ξένη Βιβλιογραφία

Charilaos, K., Michael, G., Chryssa, B. T., Panagiota, D., George, C. P., & Christina, D. (2015). Validation of the Negative Acts Questionnaire (NAQ) in a sample of Greek teachers. Psychology6(01), 63.

Nam, W., Kim, J. W., Kim, Y. K., Koo, J. W., & Park, C. Y. (2010). The reliability and validity of the negative acts questionnaire-revised (NAQ-R) for nurses for the assessment of workplace bullying. Korean Journal of Occupational and Environmental Medicine22(2), 129-139.