Κλίμακα Ικανοποίησης από τη Ζωή [SWLS-5]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Ικανοποίησης από τη Ζωή (Satisfaction with Life Scale [SWLS-5]) δημιουργήθηκε από τους Diener, Emmons, Larsen και  Griffin το 1985 και αποτελεί ένα σύντομο εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για τη μέτρηση της συνολικής  εκτίμησης της ικανοποίησης από τη ζωή του ατόμου.

Στόχος Κλίμακας

Η Κλίμακα Ικανοποίησης από τη Ζωή αναπτύχθηκε με σκοπό να αξιολογήσει την ικανοποίηση από τη ζωή των ανθρώπων, στο σύνολό της. Η κλίμακα δεν αξιολογεί την ικανοποίηση από συγκεκριμένους τομείς της ζωής, όπως η υγεία ή τα οικονομικά, αλλά επιτρέπει στα υποκείμενα να ενσωματώσουν και να σταθμίσουν αυτούς τους τομείς με όποιον τρόπο επιλέξουν.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Η κλίμακα αποτελείται από 5προτάσεις αυτοαναφοράς στις οποίες οι απαντήσεις δίνονται μέσω μιας 7-βάθμιας  κλίμακας Likert από το 1 (διαφωνώ πάρα πολύ) έως το 7 (συμφωνώ πάρα πολύ), ανάλογα με τον βαθμό που συμφωνούν με την κάθε πρόταση.  Η κλίμακα δίνει έμφαση στην συνειδητή, νοητική, κριτική αξιολόγηση της ζωής του ατόμου, σύμφωνα με τα δικά του κριτήρια. Οι ερωτήσεις είναι ανοιχτές, καθιστώντας την κλίμακα αυτή κατάλληλη για ενήλικες με διαφορετικό υπόβαθρο.

Στατιστική Ανάλυση

Η κλίμακα εξάγει μια συνολική βαθμολογία της το εύρος κυμαίνεται από 5 έως 35. Οι βαθμολογίες μεταξύ 5-9 δείχνουν ότι ο ερωτώμενος είναι εξαιρετικά δυσαρεστημένος από τη ζωή, ενώ οι βαθμολογίες μεταξύ 31-35 δείχνουν ότι ο ερωτώμενος είναι εξαιρετικά ικανοποιημένος. Ως ουδέτερο σημείο θεωρείται η βαθμολογία 20.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία 

Η κλίμακα έχει αποδειχθεί έγκυρη και αξιόπιστη για την μέτρηση της ικανοποίησης από τη ζωή, παρουσιάζει υψηλή εσωτερική συνοχή και αξιοπιστία και είναι κατάλληλη για χρήση σε διάφορες ηλικιακές ομάδες και πληθυσμούς. Ο συντελεστής άλφα,  κυμαίνεται από 0,79 έως 0,89, υποδεικνύοντας ότι η κλίμακα έχει υψηλή εσωτερική συνοχή.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S.

Μετάφρασή: Α. Λακιώτης

Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The Satisfaction with Life Scale.Journal of Personality Assessment, 49, 71-75

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Συμβουλευτική Ψυχολογία