Κλίμακα Εσωτερικής Συγκρότησης [SOC-29]

 

Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας

Η Κλίμακα Εσωτερικής Συγκρότησης (Sense of Coherence Scale [SOC-29]) αποτελεί ένα ψυχομετρικό τεστ προσωπικότητας και δημιουργήθηκε από τον Aaron Antonovsky το 1979.
Βασικός σκοπός της SOC-19 είναι να διερευνήσει την έννοια της εσωτερικής συγκρότησης.

Η εσωτερική συγκρότηση περιγράφει την πρόληψη και την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων αναφορικά με την υγεία, όπως η εξάρτηση. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι πολύτιμο για κάθε άνθρωπο σε όλη την διάρκεια της ζωής του. 

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Η Κλίμακα Εσωτερικής Συγκρότησης αποτελείται από 29 προτάσεις αυτό-αναφοράς και περιλαμβάνει 3 βασικές υποκλίμακες. Οι υποκλίμακες αυτές είναι: η ικανότητα νοηματοδότησης, η ικανότητα κατανόησης και η ικανότητα διαχείρισης. Οι ερωτήσεις απαντώνται μέσω μιας 7-βάθμιας κλίμακας τύπου Likert από το 1 έως το 7, η σημασία δε, μεταβάλλεται ανάλογα με την κάθε πρόταση.

Στατιστική Ανάλυση

Η Κλίμακα εξάγει μια συνολική βαθμολογία η οποία μετράει ποσοτικά την εσωτερική συγκρότηση. Η εν λόγω βαθμολογία αυτή προκύπτει ως άθροισμα από τη βαθμολογία και των 29 ερωτήσεων.
Όσο μεγαλύτερη είναι η βαθμολογία, τόσο ισχυρότερη θεωρείται η εσωτερική συγκρότηση.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η Κλίμακα Εσωτερικής Προσαρμογής έχει μεταφραστεί στα ελληνικά μέσω της διαδικασίας της αντίστροφης μετάφρασης και έχει προσαρμοστεί στο ελληνικό δείγμα από τους Αναγνωστόπουλου και Κιοσέογλου. Κατά την προσαρμογή προέκυψε πως ο δείκτης Cronbach’s α για την ικανότητα νοηματοδότησης είναι 0.60, για την ικανότητα κατανόησης είναι 0.69 και για την ικανότητα διαχείρισης είναι 0.61. Επιπλέον για την συνολική κλίμακα ο δείκτης Cronbach’s a είναι 0.83.

Βιβλιογραφία

Antonovsky, A. (1993). The structure and properties of the sense of coherence scale. Social science & medicine36(6), 725-733.

Προσαρμογή στα Ελληνικά: Αναγνωστόπουλου Τ. και Κιοσέογλου Γ.

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω Kλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.

Tags: Προσωπικότητα