Ερωτηματολόγιο Ισότητας των Δύο Φύλων [ΕΙΔΦ-95] – Έκδοση Β

 

Σκοπός κλίμακας

Στόχος του ερωτηματολογίου είναι η αξιολόγηση της στάσης των ατόμων όσον αφορά θέματα ισότητας μεταξύ των 2 φύλων.

Ανάλυση κλίμακας

Το ερωτηματολόγιο [SRES-95] κατασκευάστηκε από τους King  et al. το 1984 κι αποτελείται από 95 προτάσεις οι οποίες μετρούν την στάση στην ισότητα των 2 φύλων. Οι προτάσεις χωρίζονται σε 5 υποκλίμακες: α) γάμος, β) γονεϊκή συμπεριφορά, γ) κοινωνικές συναναστροφές, δ) εκπαίδευση, και ε) εργασιακές σχέσεις.

 Βαθμολόγηση και στατιστική ανάλυση

Η βαθμολόγηση γίνεται μέσω μίας κλίμακας 5 διαβαθμίσεων από 1 (καθόλου αντιπροσωπευτικό) έως 5 (πολύ αντιπροσωπευτικό). Η τελική βαθμολογία βγαίνει σε 2 επίπεδα, των 5 υποκλιμάκων και της συνολικής βαθμολογίας. Και στις 2 περιπτώσεις, η τελική βαθμολογία βγαίνει μέσω του αθροίσματος των απαντήσεων. Χαμηλή βαθμολογία υποδεικνύει πως το άτομο συμπεριφέρεται στα άτομα βάσει στερεοτυπικών αντιλήψεων, ενώ υψηλό σκορ δηλώνει συμπεριφορά ανεξάρτητη του φύλου. Η ελάχιστη βαθμολογία είναι το 0 και μέγιστη 475.

Εγκυρότητα

Η εγκυρότητα του ερωτηματολογίου επιβεβαιώνεται καθώς έχει εξισωθεί με άλλα ερωτηματολόγια και η συσχέτιση ήταν μέτρια ως υψηλή.

Αξιοπιστία

Ο δείκτης εσωτερικής συνέπειας (Cronbach’s a) για τις 5 υποκλίμακες έδειξε καλή αξιοπιστία με 0,80 για τον γάμο, 0,84 για την γονεϊκή συμπεριφορά, 0,75 στις κοινωνικές συναναστροφές, 0,83 στην εκπαίδευση και 0,87 στις εργασιακές σχέσεις. Παράλληλα το συνολικό ερωτηματολόγιο έδειξε εξαιρετική αξιοπιστία με 0,96.

 Βιβλιογραφία

Beere, C. A., King, D. W., Beere, D. B., & King, L. A. (1984). The Sex-Role Egalitarianism Scale: A measure of attitudes toward equality between the sexes. Sex Roles10(7), 563-576.

Pavlou, V., Tsaousis, I., Vryonides, M., & Vitsilaki, C. (2008). Assessing the dimensionality and other psychometric properties of a Greek translation of the Sex-Role Egalitarianism Scale (Form B). Sex roles59(11), 787-799.

 Skewes, L., Fine, C., & Haslam, N. (2018). Beyond Mars and Venus: The role of gender essentialism in support for gender inequality and backlash. PloS one13(7), e0200921.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.