Σύντομο Τεστ Ανίχνευσης Συμπτωμάτων Άγχους [SAST-10]

 

Ανάλυση και Στόχος Τεστ

Το σύντομο τεστ ανίχνευσης συμπτωμάτων άγχους, αποτελεί ένα απλό εργαλείο το οποίο εντοπίζει τις διαταραχές άγχους στους ηλικιωμένους. Κατασκευάστηκε και δημοσιεύτηκε το 1999 από τους Sinoff G, Ore L, Zlotogorsky D, Tamir A. Πρόκειται για ένα εργαλείο το οποίο εφαρμόζεται εύκολα σε κλινικά περιβάλλοντα και στηρίζεται σε μία υποβοηθούμενη κλίμακα αυτό-αξιολόγησης. Το SAST-10 έχει κύριο σκοπό να τυποποιήσει την ανίχνευση της διαταραχής του άγχους στους ηλικιωμένους ή ακόμη και την παρουσία κατάθλιψης. Η ανίχνευση του άγχους γίνεται με βάση τα κριτήρια που έχουν οριστεί από το DSM-IV.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το σύντομο τεστ ανίχνευσης συμπτωμάτων άγχους περιλαμβάνει 10 ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στην κλίμακα SAST αφορούν τα σωματικά συμπτώματα που έχει προκαλέσει το άγχος στους ηλικιωμένους. Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις αυτές μέσω μιας 4-βάθμιας κλίμακας τύπου Likert από το 1 (Ποτέ) έως το 4 (Πάντα), ανάλογα με το πόσο συχνά αισθάνονται αυτό που περιγράφει η κάθε πρόταση.

Στατιστική Ανάλυση

Το τεστ εξάγει μια συνολική βαθμολογία η οποία προκύπτει ως το άθροισμα των βαθμών της κάθε ερώτησης και κυμαίνεται από το 10 έως το 40. Οι τιμές 22-23 στην συνολική βαθμολογία αποτελούν οριακά σημεία, ενώ βαθμολογίες μεγαλύτερες του 24 υποδεικνύουν την ύπαρξη άγχους. Ο μέσος χρόνος συμπλήρωσης του τεστ είναι 10-15 λεπτά.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το Σύντομο τεστ ανίχνευσης Συμπτωμάτων άγχους έχει μεταφραστεί στα ελληνικά μέσω της διαδικασίας της αντίστροφης μετάφρασης και έχει προσαρμοστεί στο ελληνικό δείγμα από τον Γραμματικόπουλο και τους συνεργάτες του. Το τεστ παρουσίασε πολύ καλή εσωτερική συνοχή στο ελληνικό δείγμα με τιμή 0,763

Βιβλιογραφία

Sinoff, G., Ore, L., Zlotogorsky, D., & Tamir, A. (1999). Short anxiety screening test—a brief instrument for detecting anxiety in the elderly. International journal of geriatric psychiatry14(12), 1062-1071.

Προσαρμογή στα Ελληνικά: Γραμματικόπουλος Η. Α. και συνεργάτες


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω τεστ, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Σύντομο Τεστ Ανίχνευσης Συμπτωμάτων Άγχους, Short Anxiety Screening Test (SAST), Άγχος, ανάλυση ερωτηματολογίου.