Δείκτης της Αδούσας Φωνής [ΔΑΦ-81]

 

Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου

Ο Δείκτης της Αδούσας Φωνής (Singing Voice Handicap Index [SVHI-81])  κατασκευάστηκε και σταθμίστηκε το 2007 από τον Cohen και τους συνεργάτες του. Αποτελεί ένα βελτιωμένο ερωτηματολόγιο του VHI που επικεντρώνεται στην αδούσα φωνή. O εν λόγω δείκτης δημιουργήθηκε ως ένα εργαλείο αξιολόγησης, με σκοπό να εξεταστεί και να κατανοήσει τους προβληματισμούς των τραγουδιστών γύρω από την φωνητική τους υγεία.

 Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Η πιλοτική μορφή του SVHI περιλάμβανε συνολικά 81 ερωτήματα τα οποία,  έπειτα από έλεγχο κατέληξε στην τελική μορφή των 36 ερωτημάτων. Τα ερωτήματα κατηγοριοποιούνται σε 3 υποκλίμακες, οι οποίες είναι η Λειτουργική (10 στοιχεία), η Οργανική (10 στοιχεία) και η Συναισθηματική (16 στοιχεία). Για την βαθμολόγηση, τα ερωτήματα απαντώνται μέσω μιας 5-βάθμιας κλίμακας Likert από το 0 (Ποτέ) έως το 4 (Πάντα). Επίσης, υπάρχει και μία σύντομη μορφή του SVHI, η οποία κατασκευάστηκε από την ίδια ομάδα το 2009 και αποτελείται από 10 στοιχεία.

Στατιστική Ανάλυση

Το εύρος της αθροιστικής βαθμολογίας κυμαίνεται από 0 έως 144. Όσο υψηλότερη βαθμολογία συγκεντρώνει ο συμμετέχων, τόσο υψηλότερη είναι και  η πιθανότητα εμφάνισης σοβαρής διαταραχής.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το SVHI καθίσταται ως ένα έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο για την μέτρηση της αντίληψης του ατόμου απέναντι στην δυσφωνία. Έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής, από την ερευνητική ομάδα της Χελιδόνη το 2008. Τα αποτελέσματα έδειξαν μεγάλη εσωτερική εγκυρότητα και υψηλή αξιοπιστία (Cronbach’s α= 0.97).

Βιβλιογραφία

Cohen, S. M., Jacobson, B. H., Garrett, C. G., Noordzij, J. P., Stewart, M. G., Attia, A., … & Cleveland, T. F. (2007). Creation and validation of the singing voice handicap index. Annals of Otology, Rhinology & Laryngology, 116(6), 402-406.

Μετάφραση στα Ελληνικά: Helidoni M.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικονωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis. 

 Tags: Αδούσα Φωνή, Προβληματισμοί