Κλίμακα Ισολογισμού Αποφάσεων για το Κάπνισμα-Σύντομος Τύπος [ΚΙΑΚ-ΣΤ-20]

Σκοπός

Κύριος στόχος της Κλίμακας Ισολογισμού Αποφάσεων για το Κάπνισμα-Σύντομος Τύπος [ΚΙΑΚ-ΣΤ-20] είναι να υπολογίσει τα πλεονεκτήματα, αλλά και τα μειονεκτήματα που επιφέρει η συνήθεια του καπνίσματος στα άτομα, προκειμένου να μπορεί να προβλεφθεί μελλοντικά το αν θα συνεχίσουν αυτή τη διαδικασία ή θα τη διακόψουν. Προκειμένου να μπορεί να είναι πιο εύχρηστο και να μην υπάρχουν πολλές ερωτήσεις, όπως στο αρχικό ερωτηματολόγιο  χρησιμοποιήθηκε μια πιο σύντομη κλίμακα.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Η Κλίμακα Ισολογισμού Αποφάσεων για το Κάπνισμα-Σύντομος Τύπος [ΚΙΑΚ-ΣΤ-20], χρησιμοποιείται για την εκτίμηση και την αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο το άτομο «αξιολογεί» τα οφέλη από τη μια και τις επιβαρύνσεις από την άλλη και επικεντρώνεται είτε στα αρνητικά, είτε στα θετικά, προκειμένου να λάβει την απόφαση να σταματήσει οριστικά το κάπνισμα.

Στατιστική Ανάλυση και Βαθμονόμηση

Στην σύντομη εκδοχή της περιλαμβάνει 6 απαντήσεις, εκ των οποίων οι 3 αναφέρονται στα θετικά και οι 3 στα αρνητικά. Οι εν λόγω απαντήσεις προκύπτουν μέσω της πενταβάθμιας κλίμακας Likert, με την τιμή 1 να δηλώνει ότι το κάπνισμα δεν έχει καθόλου σημαντικό ρόλο και την τιμή 5 να καταδεικνύει ότι έχει πολύ υψηλό.  Η συνολική βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας από του κάθε ερωτηθέντα για τα θετικά που πιστεύει ότι του επιφέρει το κάπνισμα και για τα αρνητικά, με το αποτέλεσμα που προκύπτει από τη διαφορά των δύο βαθμολογιών να καταδεικνύει την άποψη του, όπως και το μέγεθός της. Οι μεγαλύτερες τιμές στην βαθμολογία καταδεικνύουν το γεγονός ότι το άτομο «τείνει» προς τα θετικά που του αποφέρει η συνήθεια του καπνίσματος.

Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Αναφορικά με την εσωτερική αξιοπιστία των στοιχείων στην κάθε υποκλίμακα, ο δείκτης Cronbach βρέθηκε να είναι a=0.70 για τα «θετικά» στοιχεία του καπνίσματος και a= 0,58 για τα αρνητικά και με την συνολική τιμή του δείκτη Cronbach να είναι a=0.54.

 Βιβλιογραφία

Bakan, A. B., & Erci, B. (2018). Comparison of the effect of trainings based on the transtheoretical model and the health belief model on nurses’ smoking cessation. International Journal of Caring Sciences11(1), 213-224.

Hazen, D. A., Mannino, D. M., & Clayton, R. (2008). Gender specific differences in the pros and cons of smoking among current smokers in Eastern Kentucky: Implications for future smoking cessation interventions. International Journal of Environmental Research and Public Health, 5(4), 230-242.

Kagabo, R., Gordon, A. J., & Okuyemi, K. (2020). Smoking cessation in inpatient psychiatry treatment facilities: A review. Addictive Behaviors Reports11, 100255.

Velicer, W. F., DiClemente, C. C., Prochaska, J. O., & Brandenburg, N. (1985). Decisional balance measure for assessing and predicting smoking status. Journal of personality and social psychology, 48(5), 1279.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!