Κλίμακα Παρατήρησης Άγχους [ΚΠΑ-25]

Stress Observation Scale [SOS-25]

Σκοπός

Κύρια επιδίωξη της Κλίμακας Παρατήρησης Άγχους [ΚΠΑ-25] είναι η εκτίμηση του άγχους και συγκεκριμένα σε άτομα παιδικής ηλικίας, τα οποία δεν δύνανται να εκφράσουν επακριβώς για το πως νιώθουν και αισθάνονται.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Η κλίμακα Παρατήρησης Άγχους [ΚΠΑ-25] κατασκευάστηκε από τους Glennon και Weisz (1978), προκειμένου  να είναι σε θέση να υπολογίσει το άγχος που αισθάνονται τα παιδιά, αξιοποιεί την μέθοδο της παρατήρησης με τη χρήση κλίμακας που αποτελείται από 25 στοιχεία. Η εν λόγω κλίμακα εφαρμόστηκε σε φυσιολογικά αγόρια και κορίτσια, μεγαλύτερα των 34 μηνών άλλοτε υπό την παρουσία της μητέρας και άλλοτε χωρίς, καθώς και κατά τη διαδικασία του παιχνιδιού τους.

Βαθμονόμηση

Η βαθμονόμησης προκύπτει από την καταγραφή του πόσο συχνά εμφανίζεται το κάθε ένα από τα στοιχεία της Κλίμακας Παρατήρησης Άγχους [ΚΠΑ-25], αφού έχει προηγηθεί η παρατήρηση των παιδιών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού τους για διάστημα περίπου δέκα λεπτών, με ή χωρίς την ύπαρξη της μητέρας τους στο χώρο.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η κλίμακα Παρατήρησης Άγχους [ΚΠΑ-25] εμφανίζει εγκυρότητα σε ικανοποιητικό βαθμό όσον αφορά στην εννοιολογική της δημιουργία, καθώς και εγκυρότητα κριτηρίου. Σχετικά με την αξιοπιστία της, ικανοποιητική είναι τόσο ως προς την εσωτερική συνέπεια, όσο και κατά τις επαναληπτικές μετρήσεις. Επιπροσθέτως, αναφορικά με την εγκυρότητα του «εργαλείου» καταδεικνύεται ότι οι βαθμολογίες συνδέονται σημαντικά με τις εκτιμήσεις, τόσο των γονιών, όσο και των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας (p < 0.01).

Βιβλιογραφία

Glennon, B., & Weisz, J. R. (1978). An observational approach to the assessment of anxiety in young children. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 46(6), 1246.