Ερωτηματολόγιο Άγχους του Spielberger

State-Trait Anxiety Inventory [STAI-40]

 

Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου

Η ανάπτυξη του ερωτηματολογίου της Απογραφής του άγχους κατάστασης-υπόστασης (StateTrait Anxiety Inventory [STAI-40]) ξεκίνησε το 1964 από τους C.D. Spielberger και τους συνεργάτες του. Πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς που αποτελείται από 40 θέματα. Το ερωτηματολόγιο χρησιμοποιείται για να μετρήσει το άγχος. Η κλίμακα διαχωρίζει το άγχος ως κατάσταση (AState) από το άγχος ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας (ATrait).

Το Άγχος κατάστασης S-άγχος (State anxiety) αναφέρεται στο υποκειμενικό και παροδικό αίσθημα έντασης, νευρικότητας, ανησυχίας και μπορεί να χαρακτηρίζεται από ενεργοποίηση του αυτόνομου νευρικού συστήματος, σε μια δεδομένη στιγμή.

Το Χαρακτηριστικό άγχος T-άγχος (Trait anxiety) αναφέρεται σε σταθερές ατομικές διαφορές στην επιρρέπεια του άγχους ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, δηλαδή στην τάση να αντιλαμβάνεται και να ανταποκρίνεται σε καταστάσεις γεμάτες άγχος με αυξήσεις στην ένταση των αντιδράσεων.

Βαθμονόμηση και Στατιστική ανάλυση

Το ερωτηματολόγιο [STAI-40] αποτελείται από δύο υποκλίμακες: την AState και την ATrait, οι οποίες αποτελούνται να από 20 θέματα η καθεμία. Οι ερωτώμενοι απαντούν στο κάθε θέμα βάσει μίας 4-βάθμιας κλίμακας Likert από το 1 έως το 4 (1=καθόλου, 2=κάπως, 3=μέτρια, 4=πάρα πολύ, για την πρώτη υποκλίμακα)(1=σχεδόν ποτέ, 2=μερικές φορές, 3=συχνά, 4=σχεδόν πάντα, για την δεύτερη υποκλίμακα). Η βαθμολογία 4 υποδηλώνει την παρουσία υψηλών επιπέδων άγχους για δέκα στοιχεία S-Άγχους (3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17 και 18) και έντεκα στοιχεία Τ-Άγχους (22, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 35, 37, 38, 40). Η υψηλή βαθμολογία υποδηλώνει την απουσία άγχους για τα υπόλοιπα δέκα στοιχεία S-Άγχους και εννέα Τ-άγχους.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το ερωτηματολόγιο παρουσιάζει ικανοποιητική εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής και εγκυρότητα κριτηρίου.

Η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας και η αξιοπιστία επαναληπτικών μετρήσεων κρίνονται ικανοποιητικές, με βάση το άλφα του Cronbach, όπου a=0.93 για το State anxiety και a=0.92 για το Trait anxiety.

Επίσης, το [STAI-40] έχει ρυθμιστεί στην ελληνική από τους Λιάκος & Γιαννίτση (1984).

Βιβλιογραφία

Ξενόγλωσση

Fountoulakis, K. N., Papadopoulou, M., Kleanthous, S., Papadopoulou, A., Bizeli, V., Nimatoudis, I., … & Kaprinis, G. S. (2006). Reliability and psychometric properties of the Greek translation of the State-Trait Anxiety Inventory form Y: preliminary data. Annals of General Psychiatry5(1), 1-10.

Spielberger, G. D., Corush, R. L., & Lushene, R. E. (1970). The State-Trait Anxiety Inventory. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.

Ελληνόγλωσση

Λιάκος, Α., & Γιαννίτση, Σ. (1984). Η αξιοπιστία και εγκυρότητα της τροποποιημένης Ελληνικής Κλίμακας Άγχους του Spielberger. Εγκέφαλος, 21, 71-76.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!