Ερωτηματολόγιο Δυνατοτήτων και Δυσκολιών [ΕΔΔ-25]

Ανάλυση και στόχος Ερωτηματολογίου

Το Ερωτηματολόγιο Δυνατοτήτων και Δυσκολιών (Strengths and Difficulties Questionnaire [SDQ-25]) κατασκευάστηκε από τον Goodman το 1994 και στηρίζεται στο ερωτηματολόγιο του Rutter. Το ερωτηματολόγιο μπορεί να συμπληρωθεί από τα ίδια τα παιδιά, τους γονείς ή τους εκπαιδευτικούς. Βασικός σκοπός του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να αξιολογεί τις δυνατότητες καθώς και τις δυσκολίες των παιδιών σχολικής ηλικίας οι οποίες σχετίζονται με την ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το Eρωτηματολόγιο αποτελείται από 25 ερωτήσεις και περιλαμβάνει 5 υποκλίμακες, εκ των οποίων οι 4 αφορούν διαστάσεις των ψυχοκοινωνικών δυσκολιών όπως η διάσπαση προσοχής, οι διαταραχές αγωγής κ.α. και η πέμπτη υποκλίμακα σχετίζεται με την θετική κοινωνική συμπεριφορά

Στατιστική Ανάλυση

Το Ερωτηματολόγιο Δυνατοτήτων και Δυσκολιών εξάγει μια βαθμολογία για κάθε μια από τις πέντε υποκλίμακες καθώς και ένα συνολικό άθροισμα για το δείκτη δυνατοτήτων και δυσκολιών. Στον δείκτη αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται η βαθμολογία της θετικής κοινωνικής συμπεριφοράς. Επιπλέον με ξεχωριστή βαθμολογία αξιολογείται η σοβαρότητα των ψυχοκοινωνικών δυσκολιών καθώς και η επίδραση τους στην καθημερινότητα των παιδιών.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Έπειτα από σύγκριση με άλλες συναφείς κλίμακες, το Ερωτηματολόγιο Δυνατοτήτων και Δυσκολιών χαρακτηρίστηκε ως επαρκές σχετικά με την εγκυρότητα της εννοιολογικής του κατασκευής. Παράλληλα, η αξιοπιστία κυμαίνεται μεταξύ 85% και 90%.

Βιβλιογραφία

Goodman, R. (1994). A modified version of the Rutter parent questionnaire including extra items on children’s strengths: a research note. Journal of Child psychology and Psychiatry, 35(8), 1483-1494.

Προσαρμογή στα Ελληνικά: Μπίμπου-Νάκου, Στογιανίδου, Κιοσεόγλου και Παπαγεωργίου.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση τo παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Σχολική Ψυχολογία