Κλίμακα Αυτοαξιολόγησης Συμπεριφοράς Μαθητών/τριών [ΚΑΣΜ-18]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Αυτοαξιολόγησης Συμπεριφοράς Μαθητών (Student Behavior Self-Assessment Scale [SBSAS-18]) κατασκευάστηκε από τον Η. Κέλλη το 2011, λόγω έλλειψης ενός συγκεκριμένου οργάνου αξιολόγησης συμπεριφοράς από τους συμμετέχοντες μαθητές/τριες στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Για τη διερεύνηση της καταλληλότητας της κλίμακας αυτής κρίθηκε απαραίτητη η διεξαγωγή δυο προκαταρκτικών ερευνών, η αποτύπωση των απόψεων των μαθητών/τριών στην πράξη, αξιολογήθηκε μέσω συστηματικής  παρατήρησης συγκεκριμένων συμπεριφορών των μαθητών/τριών από εκπαιδευτικούς-παρατηρητές με τη χρήση της κλίμακας (ΚΠΣΜ). Επιπλέον, για την αξιολόγηση της επίδρασης του παρεμβατικού προγράμματος στην αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση των συμμετεχόντων μαθητών/τριών, χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο ΠΑΤΕΜ II.

Στόχος κλίμακας

Η Κλίμακα Αυτοαξιολόγησης Συμπεριφοράς Μαθητών/τριών δημιουργήθηκε με σκοπό οι ίδιοι οι μαθητές να μπορούν να αξιολογήσουν τη συμπεριφορά τους κατά την διάρκεια του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στα πλαίσια της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης. Οι ερωτήσεις χωρίζονται σε 5 υποκλίμακες: τις Σχέσεις, την Ανευθυνότητα, την Επιβράβευση, τη Βοήθεια και τους Στόχους.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σκεπτόμενοι σε ποιο βαθμό τους περιγράφει η κάθε πρόταση. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 18 ερωτήσεις μέσω μιας κλίμακας τύπου Likert-5 διαβαθμίσεων από το 1(Ποτέ) έως το 5 (Πάντα).

Στατιστική Ανάλυση

Η Κλίμακα εξάγει μία συνολική βαθμολογία ως άθροισμα των βαθμών της κάθε πρότασης και το εύρος της κυμαίνεται από 18 έως 90. Οι υψηλές τιμές υποδεικνύουν μεγαλύτερο επίπεδο θέλησης για κοινωνικότητα από την πλευρά των μαθητών.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η Κλίμακα είναι προσαρμοσμένη στην ελληνική γλώσσα από τον Η. Κέλλη και έχει μεταφραστεί σε αυτή βασισμένη στη διαδικασία της αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης. Η Κλίμακα έδειξε καλή εσωτερική συνέπεια με Cronbach’s alpha 0,75, σε επαναληπτική δοκιμή 0,73 και σε δοκιμή δύο μήνες αργότερα 0,74.

Βιβλιογραφία

Κέλλης, Η. (2011). Η προσέγγιση της πολιτισμικής ετερότητας για μαθητές/τριες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσα από το μάθημα της φυσικής αγωγής.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίεςεπικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Συμπεριφορά, Αξιολόγηση