Ερωτηματολόγιο ως προς τα Συστήματα Πεποιθήσεων [ΕΣΠ-15]

Systems of Belief Inventory [SBI-15R]

Σκοπός ερωτηματολογίου

Ο σκοπός του [SBI-15R] είναι να εκτιμήσει και να μετρήσει τις πεποιθήσεις και τις πρακτικές, οι οποίες είναι σχετικές με τη θρησκευτικότητα και την πνευματικότητα. Ταυτόχρονα, στοχεύει να εκτιμήσει και την κοινωνική στήριξη η οποία είναι αποτέλεσμα αυτών των πεποιθήσεων.

Ανάλυση ερωτηματολογίου

Το ερωτηματολόγιο [SBI-15R] κατασκευάστηκε από τους Holland, Kash, Gronert, Sison, Lederberg, Russak, Baider και Fox το 1995, αποτελείται από 15 προτάσεις ερωτήσεις και πρόκειται για τη σύντομη εκδοχή του [SBI-54]. Είναι γεγονός ότι το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο προήλθε από παραγοντικές αναλύσεις της εκτενής μορφής του. Όσο αναφορά τις υποκλίμακες του [SBI-15R], αυτές είναι οι δύο και διακρίνονται 1) στις πεποιθήσεις και τις πρακτικές που σχετίζονται με τη θρησκευτικότητα και τη πνευματικότητα και 2) την κοινωνική στήριξη που απολαμβάνει ένα άτομο από τη θρησκευτική ομάδα που ανήκει.

Βαθμονόμηση και Στατιστική Ανάλυση

Οι 15 προτάσεις-ερωτήσεις του [SBI-15R] εμφανίζονται ως ένα σύνολο και οι απαντήσεις για την κάθε μία δηλώνονται σε μία κλίμακα τύπου Likert τεσσάρων διαβαθμίσεων, ανάλογα με το βαθμό που ταιριάζουν στον ερωτώμενο. Η κλίμακα κυμαίνεται ανάμεσα από το «διαφωνώ πάρα πολύ» ή «καθόλου/ποτέ» και το «συμφωνώ πάρα πολύ» ή «συνέχεια/πάντα». Έπειτα από τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, υπολογίζονται δύο βαθμοί οι οποίοι είναι το αποτέλεσμα του αθροίσματος της κάθε υποκλίμακας του ερωτηματολογίου. Πιο συγκεκριμένα, η βαθμολογία από την πρώτη υποκλίμακα της θρησκευτικότητας και πνευματικότητας προκύπτει από το άθροισμα των προτάσεων-ερωτήσεων 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14 και 15, ενώ της υποκλίμακας που αφορά την κοινωνική στήριξη που απολαμβάνει ένα άτομο από τη θρησκευτική ομάδα που ανήκει προκύπτει από το άθροισμα των ερωτήσεων-προτάσεων 3, 5, 7, 9 και 13. Τέλος, πραγματοποιείται ο υπολογισμός της συνολικής βαθμολογίας του ερωτηματολογίου, που κυμαίνεται από 0 έως 45, από το άθροισμα των βαθμών των δύο υποκλιμάκων. Όσο πιο υψηλή βαθμολογία προκύψει, τόσο πιο μεγάλη είναι η θρησκευτικότητα του ατόμου.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Ο δείκτης εσωτερικής συνέπειας είναι υψηλός για το [SBI-15R], αφού ισούται με 0,93. Επίσης, υψηλοί δείκτες εσωτερικής συνέπειας βρίσκονται και στις δύο υποκλίμακες, με την υποκλίμακα πεποιθήσεων και πρακτικών που σχετίζονται με τη θρησκευτικότητα και τη πνευματικότητα να έχει Cronbach’s a = 0,92 και η υποκλίμακα που αφορά την κοινωνική στήριξη που απολαμβάνει ένα άτομο από τη θρησκευτική ομάδα που ανήκει να έχει Cronbach’s a = 0,89.

Βιβλιογραφία

Baider, L., Holland, J. C., Russak, S. M., & Kaplan De‐Nour, A. (2001). The system of belief inventory (SBI‐15): a validation study in Israel. Psycho‐Oncology: Journal of the Psychological, Social and Behavioral Dimensions of Cancer, 10(6), 534-540.

Gallegos, W. L. A., Loayza, A. E., Rivera, R., & Cohello, A. L. N. (2021). Modified and Validated Version of the System of Beliefs Inventory (SBI-15R) in a Sample of Inhabitants from Arequipa City (Peru). International Journal of Latin American Religions, 5(2), 501-518.

Grulke, N., Bailer, H., Blaser, G., Geyer, M., Brähler, E., & Albani, C. (2003). Measuring religious attitudes: Reliability and validity of the German version of the Systems of Belief Inventory (SBI-15R-D) in a representative sample. Mental Health, Religion & Culture, 6(3), 203-213.

Holland, J. C., Kash, K. M., Passik, S., Gronert, M. K., Sison, A., Lederberg, M., … & Fox, B. (1998). A brief spiritual beliefs inventory for use in quality of life research in life‐threatening illness. Psycho‐Oncology: Journal of the Psychological, Social and Behavioral Dimensions of Cancer, 7(6), 460-469.

Holland, J. C., Passik, S., Kash, K. M., Russak, S. M., Gronert, M. K., Sison, A., … & Baider, L. (1999). The role of religious and spiritual beliefs in coping with malignant melanoma. Psycho‐Oncology: Journal of the Psychological, Social and Behavioral Dimensions of Cancer, 8(1), 14-26.

Kash, K. M., Holland, J. C., Passik, S. D., Lederberg, M. S., Sison, A. C., & Gronert, M. K. (1995, January). The Systems of Belief Inventory (SBI)-A scale to measure spiritual and religious beliefs in quality-of-life and coping research. In Psychosomatic medicine (Vol. 57, No. 1, pp. 62-62). 351 WEST CAMDEN ST, BALTIMORE, MD 21201-2436: WILLIAMS & WILKINS.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικονωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.