Κλίμακα Eνεργητικής Eνσυναισθητικής Aκρόασης [ΑΕLS-11]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Ενεργητικής Ενσυναισθητικής Ακρόασης (Τhe Αctive-Εmpathic Λistening Σcale [ΑΕLS-11])  αναπτύχθηκε από τον Drollinger και τους συνεργάτες του το 2006 Η Κλίμακα Ενεργητικής Ενσυναισθητικής Ακρόασης (AELS) αναφέρεται στην ικανότητα ενός ακροατή να κατανοεί τις σχετικές πτυχές της ομιλίας

Στόχος Κλίμακας

Η Κλίμακα Ενεργητικής Ενσυναισθητικής Ακρόασης δημιουργήθηκε με στόχο την επεξεργασία και τη γνωστική πτυχή της ακρόασης. Περιλαμβάνει την παρακολούθηση, την κατανόηση, την λήψη και την ερμηνεία μηνυμάτων. Η απόκριση μετρά την αντίληψη της συμπεριφοράς της ακρόασης, συμπεριλαμβανομένων των λεκτικών και μη λεκτικών σχολίων.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Η Κλίμακα Ενεργητικής Ενσυναισθητικής Ακρόασης περιλαμβάνει 11 ερωτήματα, τα οποία χωρίζονται σε 3 υποκλίμακες, την εμπειρική αντίληψη, την επεξεργασία και την ανταπόκριση ερωτημάτων με παρόμοιο περιεχόμενο. Οι συμμετέχοντες δηλώνουν τον βαθμό κατά τον οποίο θεωρούν ότι τους αντιπροσωπεύει κάθε μια από τις προτάσεις χρησιμοποιώντας μια 7-βάθμια κλίμακα Likert  από το 1 (Ποτέ ή σχεδόν ποτέ) έως το 7 (Πάντα ή σχεδόν πάντα ).

Στατιστική Ανάλυση

Η Κλίμακα Ενεργητικής Ενσυναισθητικής Ακρόασης εξάγει μια συνολική βαθμολογία. Οι βαθμοί κάθε συμμετέχοντα αθροίζονται προκειμένου να υπολογιστεί η συνολική τιμή της ενεργητικής ενσυναισθητικής ακρόασης. Ο μέσος χρόνος για την συμπλήρωση του τεστ είναι 25 λεπτά.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η αξιοπιστία ολόκληρης της κλίμακας καθώς και των τριών υποκλιμάκων έδειξε μέτρια ως σχετικά καλή εσωτερική συνέπεια (αντίληψη Cronbach’s a 0,73 , επεξεργασία Cronbach’s a 0,66 , ανταπόκριση Cronbach’s a 0,78) και ως προς την γενικό σύνολο έδειξε καλύτερη εσωτερική συνέπεια (Cronbach’s a 0.86).

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: Drollinger και συνεργάτες

Keaton, S. A. (2017). Active‐Empathic Listening Scale (AELS) (Drollinger, Comer, & Warrington, 2006; also Bodie, 2011. The sourcebook of listening research: Methodology and measures, 161-166.

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.

Tags: Κλίμακα