Κλίμακα Εκτίμησης Τρόπων Αντιμετώπισης Προβλημάτων για Εφήβους [ΚΕΤΑΠΕ-54]

 

Σκοπός Κλίμακας

Ο σκοπός της κλίμακας είναι να διερευνήσει τις συμπεριφορές τις οποίες οι έφηβοι θεωρούν χρήσιμο να υιοθετήσουν όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με άγχος και άλλου είδους προβλήματα.

Ανάλυση Κλίμακας

Η κλίμακα κατασκευάστηκε από τους Patterson και McCubbin, το 1981. Αποτελείται από 54 ερωτήσεις αυτοαναφοράς. Παρουσιάζονται κάποιες στρατηγικές και οι ερωτηθέντες καλούνται αν απαντήσουν στο πόσο συχνά χρησιμοποιούν την καθεμιά. Η κλίμακα διαθέτει, επίσης, 12 υποκλίμακες.. Η κλίμακα δημιουργήθηκε στα αγγλικά και στα ελληνικά, με τις αντίστοιχες αποδόσεις κάθε φορά, από δύο δίγλωσσους και ανεξάρτητους επιστήμονες και το τελικό αποτέλεσμα προέκυψε συνυπολογίζοντας τις παρατηρήσεις τους.

 

Βαθμολόγηση Ερωτήσεων

Η βαθμολογία που αφορά τις υποκλίμακες αντικατοπτρίζει το πόσο συχνά χρησιμοποιείται μία στρατηγική για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος ή του άγχους. Συνεπώς, αυξημένη βαθμολογία συνεπάγεται και συχνή χρήση της στρατηγικής αυτής, όπως φυσικά παρουσιάζεται στην κάθε υποκλίμακα.

Στατιστική Ανάλυση

Οι ερωτήσεις απαντώνται σε μία πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert, ενώ υπάρχουν επιπλέον 12 υποκλίμακες. Οι μέσοι όροι των υποκλιμάκων βρέθηκαν μεταξύ του 1,66 και του 3,87 με τυπική απόκλιση από 0,46 έως 1,04.

Εγκυρότητα Κλίμακας

Όπως αναφέρεται από τους συγγραφείς, η κλίμακα παρουσιάζει καλή εγκυρότητα. Επιπλέον, στο ελληνικό δείγμα παρουσιάστηκε καλή εξκυρότητα εννοιολογικής κατσκευής, όπως προέκυψε από την ανάλυση των παραγόντων.

Αξιοπιστία Κλίμακας

Η κλίμακα, όπως αναφέρθηκε από τους συγγραφείς, είχε καλή εσωτερική συνέπεια για τις 6 υποκλίμακες της, με τον δείκτη Cronbach’s a να βρίσκεται μεταξύ 0,50 έως 0,76. Στο ελληνικό δείγμα βέβαια ο δείκτης Cronbach’s a ήταν μεγάλος όχι μόνο για όλη την κλίμακα συνολικά (0,73) αλλά και για τις υποκλίμακες ( μεταξύ 0,69 και 0,76).

Βιβλιογραφία

Patterson, J. M. (1991). A-Cope, Adolescent Coping Orientation for Problem Experiences. I HI McCubbin & AI Thompson (Eds.), Family assessment inventories for research and practice.

Patterson, J. M., & McCubbin, H. I. (1987). Adolescent coping orientation for problem experiences. Journal of Adolescence.

Patterson, J., & McCubbin, H. (1983). A-COPE-Adolescent coping orientation for problem experiences (Research instrument). Madison, WI: University of Wisconsin.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!