Κλίμακα Ανθεκτικότητας 

 

Ανάλυση Κλίμακας

H Κλίμακα Ανθεκτικότητας Connor Davidson (The Connor-Davidson Resilience Scale  [CD-RISK-25]) κατασκευάστηκε από τους Connor και Davidson το 2003 με σκοπό τη μέτρηση της ψυχικής ανθεκτικότητας στον γενικό πληθυσμό και την εκτίμηση της μεταβλητότητας της ψυχικής ανθεκτικότητας σε κλινικά δείγματα.

Στόχος Κλίμακας

H Κλίμακα Ανθεκτικότητας Connor Davidson [CD-RISK-25] δημιουργήθηκε με σκοπό να μετρήσει την ποσοτική ανθεκτικότητα στο γενικό σύνολο και να εκτιμήσει την μεταβλητότητα της ανθεκτικότητας σε κλινικά δείγματα.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

H Κλίμακα Ανθεκτικότητας Connor Davidson [CD-RISK-25] αποτελείται από 25 προτάσεις αναφοράς, οι οποίες απαντώνται μέσω μιας κλίμακας τύπου Likert πέντε διαβαθμίσεων από το 0 (= καθόλου αληθές) έως το 4 (=σχεδόν πάντα αληθές). Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις σκεπτόμενοι πως έχουν αισθανθεί κατά την διάρκεια του τελευταίου μήνα. Οι προτάσεις έχουν δομηθεί με βάση τη μελέτη προηγούμενων ερευνών και συγγενών με την ανθεκτικότητα εννοιολογικών κατασκευών και αντιστοιχούν στους πέντε ακόλουθους παράγοντες: στη προσωπική επάρκεια, υψηλά στάνταρ και επιμονή,   εμπιστοσύνη στο προσωπικό ένστικτο, μακροθυμία όσον αφορά την αρνητική διάθεση και ενδυναμωτική επίδραση του στρες, θετική αποδοχή της αλλαγής και ασφαλείς σχέσεις, έλεγχος και πνευματικού χαρακτήρα επιρροές.

Στατιστική Ανάλυση

Η Κλίμακα Ανθεκτικότητας [CD-RISK-25] εξάγει μια συνολική βαθμολογία και το εύρος της κυμαίνεται από 0 έως 100, με τις υψηλές τιμές να υποδεικνύουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

H Κλίμακα Ανθεκτικότητας Connor Davidson [CD-RISK-25] έχει προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα και έχει μεταφραστεί σε αυτή βασισμένη στη διαδικασία της αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης. Η κλίμακα παρουσιάζει ικανοποιητική συγκλίνουσα και αποκλίνουσα εγκυρότητα και αντικατοπτρίζει διαφορετικά επίπεδα ανθεκτικότητας σε πληθυσμούς που -μεταξύ άλλων- θεωρείται ότι διαφέρουν ως προς τον βαθμό ανθεκτικότητας. Η δοκιμασία της κλίμακας τόσο σε γενικό πληθυσμό όσο και σε κλινικά δείγματα έδειξε καλή εσωτερική συνέπεια ( Cronbach’s a 0,89), καθώς και καλή αξιοπιστία επαναληπτικών μετρήσεων (συντελεστής ενδοσυσχέτισης 0,87).

Βιβλιογραφία

Connor, K. M., & Davidson, J. R. (2003). Development of a new resilience scale: The Connor‐Davidson resilience scale (CD‐RISC). Depression and anxiety, 18(2), 76-82.

Προσαρμογή στα Ελληνικά: Δημητριάδου  Ε. και Σταλίκας Α.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας, με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.

Tags: Συμβουλευτική Ψυχολογία