Δείκτης Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας [ΔΑΔΠΠΗ-15]

Ανάλυση Κλίμακας

Ο Δείκτης Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας (The Infant Index [TII-5])  είναι μία Κλίμακα, η οποία δημιουργήθηκε από τους Martin Desforges και Geoff Lindsay το 1995. Αναπτύχθηκε σε δύο χρονικές στιγμές (Α’ και Β’ φάση) και εστιάζει, κυρίως, στην κατάκτηση δεξιοτήτων των μαθητών της Α’ Δημοτικού. Στον ελλαδικό χώρο ο δείκτης αναπτύχθηκε διεξοδικά το 2012 από τις Ράλλη Μ. Ασημίνα και Μαυριδάκη-Κασσιωτάκη Αικατερίνη.

Στόχος Κλίμακας

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι η διερεύνηση της προβλεπτικής εγκυρότητας των παιδιών της προσχολικής ηλικίας σχετικά με τις μαθησιακές (ανάγνωση και μαθηματικά), κοινωνικές και κινητικές δεξιότητες.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Για τον Δείκτη Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας αναφέρεται ότι αποτελείται από 4 υποκλίμακες και 15 κριτήρια. Κάθε κριτήριο περιλαμβάνει τέσσερα θέματα που αντιστοιχούν σε διαφορετικού επιπέδου δεξιότητες κλιμακούμενης δυσκολίας. Επιπροσθέτως, κάθε παιδί αξιολογείται με ένα βαθμό από το 0 έως το 4. Η χρήση μάλιστα αυτών των πέντε βαθμίδων είναι απαραίτητη, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούν να γίνουν εκτιμήσεις μεταξύ των σημείων.

Στατιστική Ανάλυση

Σύμφωνα με τη στατιστική ανάλυση του δείκτη, η υψηλή βαθμολογία δηλώνει αυξημένες ικανότητες ενός παιδιού.  Αντίθετα, η χαμηλή βαθμολογία σε όλες τις κατηγορίες δεξιοτήτων, η οποία παραμένει για ικανό χρονικό διάστημα, μπορεί να υποδηλώνει την ύπαρξη δυσκολιών σε διάφορους τομείς ή άλλου τύπου αναπτυξιακών δυσκολιών, οπότε απαιτείται και η παραπομπή του παιδιού για περαιτέρω αξιολόγηση σε Κ.Ε.Δ.Δ.Υ (Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης) ή σε Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα και Κέντρα Ψυχικής Υγείας με σκοπό τη σωστή αντιμετώπιση του από άλλους ειδικούς (σχολικό ψυχολόγο, ειδικό παιδαγωγό, λογοπεδικό κ.λπ.). Αξίζει να σημειωθεί πως ενδέχεται κάποιος μαθητής να έχει πολύ καλή βαθμολογία σε κάποια υποκλίμακα, αλλά οι επιδόσεις του σε διαφορετικό τομέα να είναι ιδιαίτερα χαμηλές.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η εφαρμογή του συγκεκριμένου δείκτη χρησιμοποιείται ως εργαλείο έγκαιρης καταγραφής μαθησιακών δεξιοτήτων των παιδιών. Επιπλέον,  χαρακτηρίζεται από προβλεπτική ικανότητα. Όσον αφορά την αξιοπιστία των βαθμολογιών της, χαρακτηρίζεται ως υψηλή καθώς οι συντελεστές άλφα του Cronbach για κάθε υποκλίμακα κυμαίνονται μεταξύ 0.80 και 0.83.

Βιβλιογραφία

Lindsay, G., & Desforges, M. (1999). The use of the Infant Index/Baseline‐PLUS as a baseline assessment measure of literacy. Journal of Research in Reading22(1), 55-66.

Ράλλη, Α. M., Τσαούση, Δ., & Μαριδάκη-Κασσωτάκη, Α. (2013). Η προβλεπτική εγκυρότητα της Κλίμακας Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 12, 50-64.

Ράλλη Α., Μαριδάκη-Κασσωτάκη Α. (2012). Κλίμακα Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας. Αθήνα: Διάδραση.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!