Κλίμακα Εθνικής Ταυτότητας

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Εθνικής Ταυτότητας (The Multigroup Ethnic Identity Measure [MEIM-12]) δημιουργήθηκε από το J.S. Phinney to 1992, ο οποίος βασίστηκε σε ανοικτές συνεντεύξεις που διερευνούσαν της εξέλιξης της εθνικής ταυτότητας των εφήβων από διάφορες ομάδες.

Στόχος Κλίμακας

Στόχος της κλίμακας είναι να μετρήσει ατομικές στάσεις, συμπεριφορές και συναισθήματα σε σχέση με την εθνική ομάδα σε διάφορα πολιτισμικά πλαίσια. Οι ηλικιακές ομάδας που αφορά είναι τα παιδιά, οι έφηβοι καθώς και άτομα που βρίσκονται στην μετεφηβική ηλικία.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Η Κλίμακα Εθνικής Ταυτότητας αποτελείται από 12 προτάσεις, οι οποίες περιγράφουν αξιόπιστα τρία στάδια διαμόρφωσης της εθνικής ταυτότητας. Αυτά τα στάδια είναι: η ανεξερεύνητη εθνική ταυτότητα, η εξερεύνηση εθνικής ταυτότητας και η επίτευξη εθνικής ταυτότητας. Οι 12 προτάσεις, συνοψίζονται σε 2 παράγοντες: την αναζήτηση της εθνικής ταυτότητας και την επιλογή εθνικής ταυτότητας. Επιπλέον, η Κλίμακα Εθνικής Ταυτότητας χωρίζονται σε δυο κλίμακες. Η πρώτη αφορά τον αυτοπροσδιορισμό του εφήβου σχετικά με την εθνική του ομάδα και η δεύτερη αποτελείται από ερωτήσεις που απευθύνονται στους γονείς του εφήβου, αναφορικά με την εθνικότητα.
Οι 12 προτάσεις απαντώνται σε κλίμακα τύπου Likert-4, από το 1(διαφωνώ απόλυτα) έως το 4(συμφωνώ απόλυτα).

Στατιστική Ανάλυση

Για την περαιτέρω ανάλυση, από τον μέσο όρο της βαθμολογίας των 12 προτάσεων της 1ης κλίμακας, προκύπτει ένας συνολικός βαθμός. Επίσης, εξάγεται και ένας βαθμός για κάθε παράγοντα χωριστά. Εν συνεχεία, λόγω της δημιουργίας τριών ισοπληθών ομάδων και με την χρήση της κατανομής του συνολικού βαθμού, έπονται τα τρία στάδια διαμόρφωσης της εθνικής ταυτότητας. Το κριτήριο για την εξαγωγή συμπερασμάτων είναι το εξής: Χαμηλή βαθμολογία συνεπάγεται ανεξερεύνητη εθνική ταυτότητα, η μέτρια βαθμολογία δηλώνει την εξερεύνηση εθνικής ταυτότητα και τέλος η υψηλή βαθμολογία οδηγεί στην επίτευξη εθνικής ταυτότητα.

Εγκυρότητα

Η προσαρμογή στην ελληνική γλώσσα έγινε με την χρήση της αντίστροφης μετάφρασης από 2 δίγλωσσους ανεξάρτητους κριτές. Η προσαρμογή αυτή υπέδειξε πως η κλίμακα διακατέχεται από εννοιολογική εγκυρότητα. Σχετικά με την αξιοπιστία της εσωτερικής συνέπειας της Κλίμακας Εθνικής Ταυτότητας, αυτή είναι πολύ υψηλή, καθώς κυμαίνεται στις τάξεις του 0.8.

 Βιβλιογραφία

Συγγραφείς: J.S. Phinney

Προσαρμογή στα ελληνικά: Ντάλλα, Παυλόπουλος και Μόττη-Στεφανίδη


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

tag: Εθνική ταυτότητα, Εφηβος, Εθνική ομάδα