Η Επισκόπηση Υγείας του Nottingham [NHP-38]

 

Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου

Η Επισκόπηση Υγείας του Nottingham (The Nottingham Health Profile [NHP-38])  είναι ένα αυτό-συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο και δημιουργήθηκε το 1980 από τους Hunt και McEwen για μα μελετήσουν τα αποτελέσματα ιατρικών θεραπευτικών πράξεων. Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η παροχή μίας περιεκτικής περιγραφή των σωματικών, κοινωνικών και συναισθηματικών διαστάσεων της υγείας. Μέσω του συγκεκριμένου εργαλείου διερευνώνται μόνο οι αρνητικές πλευρές της υγείας.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το Nottingham Health Profile αποτελείται από δύο μέρη. Σχετικά με το πρώτο μέρος, αυτό περιλαμβάνει 38 ερωτήσεις που συνιστούν τις κλίμακες της: ενεργητικότητας, φυσικής κατάστασης, συναισθηματικής αντίδρασης, του πόνου, του ύπνου και της κοινωνικής απομόνωσης. Το δεύτερο μέρος αξιολογεί επτά πεδία επιδόσεων και το βαθμό που τα προβλήματα υγείας επηρεάζουν τις παραμέτρους της: εργασίας, ικανότητας φροντίδας του σπιτιού, κοινωνικής ζωής, των οικογενειακών σχέσεων, της σεξουαλικής ζωής, των ενδιαφερόντων και της αναψυχής.

Στατιστική Ανάλυση

Οι απαντήσεις του NHP-38 είναι θετικές ή αρνητικές και η βαθμολόγηση τους γίνεται με ειδικούς συντελεστές βαρύτητας με τους οποίους πολλαπλασιάζονται οι επιμέρους απαντήσεις.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το συγκεκριμένο εργαλείο έχει υψηλούς συντελεστές εγκυρότητας, αξιοπιστίας και χρησιμοποιείται πολύ συχνά παρά το γεγονός ότι διερευνά μόνο τις αρνητικές πλευρές της υγείας.
Έχει μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα από τους Βιδάλης, Συγκελάκης, Παπαθανασίου, Whalley και McKenna το 2002.

Βιβλιογραφία

SM, H. (1981). McKenna SP, McEwen J, Williams J, Papp E. The Nottingham Health Profile: subjective health status and medical consultation. Sot Sri Med15, 221-9.

Προσαρμογή στα ελληνικά: Vidalis A., Syngelakis M., Papathanasiou M., Whalley D., McKenna SP. (2002)


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.


Tags: Ερωτηματολόγιο, Υγεία