Κλίμακα Αυτο-αποτελεσματικότητας των Νοσηλευτών [ΝCSES-25]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Το 2013 ο Kennedy προχώρησε στη δημιουργία της Κλίμακας «The Nursing Competence Self-Efficay Scale [NCSES-25]» η οποία μετρά την αυτό-αποτελεσματικότητα των νοσηλευτών. Συγκεκριμένα, η έρευνά του πραγματοποιήθηκε με δείγμα απόφοιτους εγγεγραμμένους νοσηλευτές του Καναδά. Ο Kennedy εμπνεύστηκε για τη δημιουργία αυτής της κλίμακας από το ενδιαφέρον του για τη νοσηλευτική εκπαίδευση σε συνδυασμό με ένα σύστημα προσωπικής αξίας που θέτει τους φοιτητές νοσηλευτικής στο κέντρο όλων των δραστηριοτήτων νοσηλευτικής εκπαίδευσης.

Στόχος Κλίμακας

Η Κλίμακα NCSES-25, ως ψυχομετρικό τεστ ικανοτήτων, στοχεύει στην εξέταση του βάθους στο οποίο η αυτό-αποτελεσματικότητα των απόφοιτων εγγεγραμμένων νοσηλευτών πληροί τις προϋποθέσεις του αντίστοιχου επαγγέλματος.Είναι λογικό πως για να εργαστούν οι νοσηλευτές στο χώρο της υγείας, πρέπει να κατέχουν ορισμένες ικανότητες.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων και Στατιστική Ανάλυση

Η Κλίμακα NCSES-25 αποτελεί κλίμακα αυτό-αναφοράς και αποτελείται συνολικά από 25 ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις αυτές συνοδεύονται από απαντήσεις 9-βάθμιας κλίμακας Likert, οι οποίες παίρνουν τιμές από το 1 έως και το 9. Πιο αναλυτικά, η τιμή 1 ορίζει την απάντηση «Είμαι βέβαιος δε μπορώ να το κάνω» και η τιμή 9 την απάντηση «Είμαι βέβαιος μπορώ να το κάνω». Οι συμμετέχοντες καλούνται να επιλέξουν σε κάθε ερώτηση μία από της 9 απαντήσεις της κλίμακας Likert. Μέσω της περιγραφικής ανάλυσης δεδομένων υπολογίζεται η τυπική απόκλιση και το εύρος κάθε ερώτησης.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της κλίμακας NCSES-25 κινείται σε αρκετά ικανοποιητικά επίπεδα με τον δείκτη Cronbach’s a να είναι αρκετά υψηλός. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι το σύνολο των ερωτήσεων μπορούν να αξιοποιηθούν.

Βιβλιογραφία

Kennedy, E. P. (2013). The nursing competence self-efficacy scale: An instrument development and psychometric assessment study.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακαεπικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!


Tags: Αποτελεσματικότητα νοσηλευτών