Κλίμακα Ψυχολογικής Προσαρμογής στην Ασθένεια [ΚΨΠΑ-44]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Ψυχολογικής Προσαρμογής στην Ασθένεια [PAIS-44] κατασκευάστηκε το 1978 από τον Μοrrow και τους συνεργάτες του και είναι κατάλληλη για την συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις απόψεις των ασθενών ως προς την προσαρμογή τους στη χρόνια νόσο.

Στόχος

Βασικός στόχος της Κλίμακας είναι η αξιολόγηση της ψυχολογικής και κοινωνικής προσαρμογής ασθενών σε χρόνια νόσο. Επίσης, δύναται να εφαρμοστεί σε διάφορες κατηγορίες χρόνιων πασχόντων (π.χ. καρδιοπαθείς, νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς κ.ά.) και χορηγείται είτε από εκπαιδευμένους γιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους ή κοινωνικούς λειτουργούς με ημιδομημένες συνεντεύξεις προς τους ασθενείς είτε αυτό-συμπληρώνεται από τους ίδιους τους ασθενείς.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το [PAIS-44] αποτελείται συνολικά από 44 ερωτήσεις, οι οποίες απαντώνται μέσω μιας 4-βάθμιας κλίμακας τύπου Likert από το 0 (χωρίς διαταραχή) έως το 4 (σημειώνεται διαταραχή).  Οι ερωτήσεις κατηγοριοποιούνται σε 7 κύριες ενότητες της Ποιότητας Ζωής: φροντίδα υγείας, επαγγελματικό-εργασιακό περιβάλλον, οικιακό περιβάλλον, σεξουαλικές σχέσεις, ευρύτερες οικογενειακές σχέσεις, κοινωνικό περιβάλλον και ψυχολογική κατάπτωση (άγχος, κατάθλιψη, κ.ά.).

Στατιστική Ανάλυση

Η Κλίμακα εξάγει μία συνολική βαθμολογία που κυμαίνεται από 0 έως το 132. Επομένως, όσο χαμηλότερες είναι οι βαθμολογίες τόσο καλύτερη θα είναι η προσαρμογή, ενώ όσο οι υψηλότερες είναι οι βαθμολογίες τόσο χειρότερη θα υποδεικνύεται η ψυχολογική και κοινωνική κατάσταση του ασθενή.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Ύστερα από μελέτες βρέθηκε πως το PAIS παρουσιάζει καλή αξιοπιστία και εγκυρότητα. Επίσης, προτείνεται ότι είναι κατάλληλο για τη μέτρηση ορισμένων πτυχών προσαρμογής/κακής προσαρμογής. Επίσης συνίσταται σε μελέτες μεγάλης κλίμακας, που στοχεύουν στη διευκρίνιση αντιφατικών πληροφοριών, στη σύγκριση προσαρμογής σε διαφορετικούς τρόπους θεραπείας, καθώς και στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας διαφορετικών ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων.

Βιβλιογραφία

Morrow, G. R., Chiarello, R. J., & Derogatis, L. R. (1978). A new scale for assessing patients’ psychosocial adjustment to medical illness. Psychological medicine, 8(4), 605-610.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Ψυχολογική Προσαρμογή στην Ασθένεια, Κλίμακα