Ερωτηματολόγιο για την Αυτορρύθμιση [SRQ-63]

 

Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου

Το Ερωτηματολόγιο για την Αυτορρύθμιση (The Self-Regulation Questionnaire[SRQ-63]) αποτελεί ένα ψυχομετρικό τεστ προσωπικότητας και δημιουργήθηκε από τους Brown, Miller και Lawendowski το 1999. Το SRQ-63 αναπτύχθηκε ως μια απόπειρα να αξιολογηθούν οι διαδικασίες αυτορρύθμισης μέσω της αυτοαναφοράς, ενώ στηρίχτηκε στο θεμελιώδες έργο του Kanfer σχετικά με την αυτορρύθμιση. Επιπλέον, το ερωτηματολόγιο, χρησιμοποιήθηκε αρχικά για την διερεύνηση ατόμων που αντιμετώπιζαν καταστάσεις εθισμού. Ωστόσο, βασικός σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η μέτρηση της αυτορρύθμισης, οι οποίες προσδίδουν σε γενικά συμπεράσματα για τον αυτοέλεγχο της συμπεριφοράς. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί πως το εν λόγω ερωτηματολόγιο δεν συνίσταται για την λήψη κλινικών αποφάσεων.

Αυτορρύθμιση [Self Regulation], είναι η ικανότητα του ατόμου να αναπτύσσει, να ελέγχει και να προσαρμόζει ευέλικτα την συμπεριφορά του, χωρίς να παρεκτρέπεται από διάφορα γεγονότα και καταστάσεις με απώτερο σκοπό να επιτύχει τους στόχους του.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το SRQ-63 περιέχει 7 υποκλίμακες. Αυτές είναι οι ακόλουθες:

  1. Λήψη Σχετικών Αποφάσεων
  2. Αξιολόγηση των πληροφοριών και σύγκρισή τους με τα υπάρχοντα πρότυπα
  3. Αλλαγή
  4. Αναζήτηση Επιλογών
  5. Διαμόρφωση Σχεδίου
  6. Εφαρμογή Σχεδίου
  7. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του σχεδίου

Επίσης, αποτελείται συνολικά από 63 ερωτήσεις, οι απαντήσεις των οποίων δίνονται μέσω μιας 5-βάθμιας κλίμακας Likert. Οι προτεινόμενες απαντήσεις ξεκινούν με το 1 (Διαφωνώ απόλυτα) και καταλήγουν στο 5 (Συμφωνώ απόλυτα).

Στατιστική Ανάλυση

Μέσω της στατιστικής ανάλυσης του ερωτηματολογίου εξάγεται ένας συνολικός βαθμός (total score). Αν η βαθμολογία είναι μεγαλύτερη ή ίση του 239 τότε υπάρχει υψηλή ικανότητα αυτορρύθμισης. Προφανώς, αν η συνολική βαθμολογία είναι μικρότερη από 239 τότε υπάρχει είτε μέτρια είτε χαμηλή ικανότητα αυτορρύθμισης.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η αξιοπιστία του SQR-63 είναι εξαιρετικά υψηλή, αφού σύμφωνα με μετρήσεις ο δείκτης εσωτερικής συνάφειας Cronbach’s a ισούται με 0.91. Παράλληλα, το εν λόγω ερευνητικό εργαλείο παρουσιάζει ισχυρή εγκυρότητα.

Βιβλιογραφία

Brown, M., & Miller, W. R. Lawendowski.(1999). The Self-Regulation Questionnaire (SRQ).

Pichardo, C., Justicia, F., de la Fuente, J., Martínez-Vicente, J. M., & Berbén, A. B. (2014). Factor structure of the self-regulation questionnaire (SRQ) at Spanish Universities. The Spanish Journal of Psychology, 17.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Αυτορρύθμιση