Η Επισκόπηση της Επίδρασης της Ασθένειας

 

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Ένα από τα πιο διαδεδομένα και συνηθισμένα εργαλεία αξιολόγησης της ποιότητας ζωής είναι η Επισκόπηση της Επίδρασης της Ασθένειας (The Sickness Impact Profile [SIP-136]). Πρόκειται για ένα εργαλείο το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1981 από του Bergner και συν., έπειτα από εξαετή ανάλυση και μελέτη. Το SIP σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να απευθύνεται σε όλα τα άτομα, ανεξάρτητα από την χρόνια ασθένεια από την οποία πάσχουν, το κοινωνικό και το πολιτισμικό τους επίπεδο.

Στόχος Ερωτηματολογίου

Στόχος του SIP είναι η αξιολόγηση της λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής των ατόμων που έχουν διαγνωστεί με κάποια χρόνια ασθένεια και εφαρμόζεται σε διάφορες κατηγορίες ασθενών.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το SIP αποτελείται συνολικά από 136 ερωτήσεις. Το μέγεθός του είναι το μοναδικό του μειονέκτημα, καθώς απαιτείται περισσότερη ώρα συμπλήρωσης συγκριτικά με άλλα ερωτηματολόγια. Το μέσο χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη συμπλήρωσή του είναι 30 λεπτά. Οι ερωτήσεις αυτές χωρίζονται σε 12 υποκατηγορίες, οι οποίες με τη σειρά τους συνθέτουν δύο ευρύτερες κατηγορίες: της σωματικής λειτουργίας και της ψυχοκοινωνικής λειτουργικότητας. Κάθε ερώτηση έχει δύο πιθανές απαντήσεις, «Ναι» ή «Όχι», και αντιπροσωπεύει μία διαταραχή συμπεριφοράς, η οποία έπειτα αντιστοιχείται με την υποκείμενη νόσο.

Στατιστική Ανάλυση

Η συνολική βαθμολογία που προκύπτει από τις απαντήσεις του εκάστοτε ασθενή προκύπτει σύμφωνα με σταθμισμένους δείκτες, ανάλογα με τους οποίους έχει ληφθεί υπόψιν η ειδική βαρύτητα κάθε ερώτησης.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το SIP αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα εγκυρότητας και αξιοπιστίας.

Βιβλιογραφία

Bergner, M., Bobbitt, R. A., Carter, W. B., & Gilson, B. S. (1981). The Sickness Impact Profile: development and final revision of a health status measure. Medical care, 787-805.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Επισκόπηση της Επίδρασης της Ασθένειας