Δείκτης Spitzer για την Ποιότητα Ζωής

 

Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας

Ο Δείκτης Spitzer για την Ποιότητα Ζωής (Τhe Spitzer Quality of Life Index [TAQLI])  δημιουργήθηκε το 1981 από τον Spitzer και τους συνεργάτες του και  είναι μία κλίμακα ποιότητας ζωής. Αποτελείται από 5 βασικές κατηγορίες οι οποίες περιλαμβάνουν: α) δραστηριότητες, β) καθημερινή ζωή, γ) αντίληψη της υγείας, δ) κοινωνική υποστήριξη και ε) άποψη για τη ζωή. Χρησιμοποιείται, κυρίως, για την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των καρκινοπαθών αλλά εφαρμόζεται και σε άλλες κατηγορίες ασθενών.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων και Στατιστική Ανάλυση

Το συγκεκκριμένο εργαλείο μπορεί να χορηγηθεί από ιατρό αλλά και ο ίδιος ο ασθενής δύναται να αυτό-βαθμολογηθεί σε μία κλίμακα 3 βαθμίδων, από το 0 μέχρι το 2, όπου παρουσιάζεται η διάκριση μεταξύ διαφορετικών ομάδων αρρώστων αλλά και μεταξύ διαφόρων επιπέδων μίας αρρώστιας. Οι ερωτήσεις της κλίμακας των 3 βαθμίδων μπορούν να δώσουν ένα σκορ, του οποίου η υψηλότερη τιμή  είναι το 10.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

 Ο Δείκτης Spitzer για την Ποιότητα Ζωής έχει επικυρωθεί σε πληθυσμούς ασθενών στην Αυστραλία και τον Καναδά και κάνει καλή διάκριση μεταξύ ασθενών με διαφορετικές ασθένειες και διαφορετικών σταδίων της νόσου που μπορεί να έχουν. Ένας περιορισμός του δείκτη αυτού είναι το γεγονός ότι η κλίμακα δίνει ίση βαρύτητα σε όλα τα στοιχεία, γεγονός που μπορεί να το καθιστά μη ρεαλιστικό. Το κύριο πλεονέκτημα αυτής της κλίμακας είναι η απλότητα και η ταχύτητά της.

Βιβλιογραφία

Spitzer, W. O., Dobson, A. J., Hall, J., Chesterman, E., Levi, J., Shepherd, R., … & Catchlove, B. R. (1981). Measuring the quality of life of cancer patients: a concise QL-index for use by physicians. Journal of chronic diseases, 34(12), 585-597.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Ποιότητα ζωής