Κλίμακα Αυτό-αποτελεσματικότητας Εκπαιδευτικών [ΚΑΕ-24]

 

Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας

Η Κλίμακα Αυτό-αποτελεσματικότητας Εκπαιδευτικών κατασκευάστηκε από τους Tschannen Moran και Woolfolk-Hoy (2001). Ο λόγος της κατασκευής της συγκεκριμένης Κλίμακας ήταν να αξιολογήσει το επίπεδο αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών μέσω τριών βασικών αξόνων, της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών διδασκαλίας, της αποτελεσματικότητας της διοίκησης του τμήματος και της αποτελεσματικότητας εμπλοκής των μαθητών.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Η Κλίμακα αποτελείται από 24 ερωτήσεις και ερμηνεύει τρεις άξονες, τις στρατηγικές διδασκαλίας, τη διαχείριση της τάξης και την συμμετοχή των μαθητών, Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις χρησιμοποιώντας μια 5-βάθμια κλίμακα τύπου Likert από το 1 (δεν ισχύει για μένα) έως το 5 (ισχύει πλήρως για μένα).

Στατιστική Ανάλυση

Από την στατιστική ανάλυση της κλίμακας έπεται μια συνολική βαθμολογία που προκύπτει ως το άθροισμα των βαθμών των ερωτήσεων. Όσο μεγαλύτερη είναι η βαθμολογία που σημειώνει ο συμμετέχων τόσο μεγαλύτερες είναι οι πεποιθήσεις του για την διδακτική του αποτελεσματικότητα.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Σύμφωνα με αντίστοιχες μετρήσεις, η Κλίμακα παρουσιάζει ικανοποιητική αξιοπιστία για τις υπο-κλίμακες της αποτελεσματικότητας της συμμετοχής των μαθητών, της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών διδασκαλίας και της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης της τάξης.

Βιβλιογραφία

Tschannen-Moran, M., & Hoy, A. W. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. Teaching and teacher education, 17(7), 783-805.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Αυτό-αποτελεσματικότητα Εκπαιδευτικών