Κλίμακα Μέτρησης Επιβάρυνσης [ΖΒΙ-22]

 

Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας

Η Κλίμακα Μέτρησης Επιβάρυνσης αποτελεί μια εξαιρετικά διαδεδομένη κλίμακα για την μέτρηση της επιβάρυνσης κυρίως σε ασθενείς με άνοια. Κατασκευάστηκε από τον Zarit το 1990 και βασικός της σκοπός είναι να αξιολογεί την υποκειμενική επιβάρυνση της φροντίδας των Αμερικανών ασθενών με άνοια.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Η ZBI-22 αποτελείται συνολικά από 22 προτάσεις/δηλώσεις, που αναφέρονται στα συναισθήματα των ατόμων οι οποίοι φροντίζουν άτομα που πάσχουν από άνοια. Αξιολογούνται τέσσερεις παράγοντες επιβάρυνσης: η προσωπική ένταση, η ένταση του ρόλου, η διαχείριση φροντίδας και η αποστέρηση του ρόλου. Σε κάθε ερώτηση οι συμμετέχοντες καλούνται να δηλώσουν το πόσο συχνά αισθάνονται με αυτόν τον τρόπο μέσω μιας 5-βάθμιας κλίμακας Likert από το 0 (Ποτέ) έως το 4 (Σχεδόν Πάντα).

Στατιστική ανάλυση

Μέσω της Στατιστικής Ανάλυσης εξάγεται μια συνολική βαθμολογία η οποία προκύπτει ως άθροισμα των απαντήσεων της κάθε ερώτησης και κυμαίνεται από 0 έως 88. Όσο μεγαλύτερη τιμή στην βαθμολογία σημειώνει κάποιος τόσο μεγαλύτερη είναι και η επιβάρυνση που νιώθει. Βαθμολογίες από 0-21 υποδεικνύουν ελάχιστη ή καμία επιβάρυνση και βαθμολογίες άνω των 60 υποδεικνύουν πολύ σοβαρή επιβάρυνση.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Έχειι μεταφραστεί και προσαρμοστεί σε ελληνικό πληθυσμό από την Παπασταύρου και τους συνεργάτες της το 2006. Η εσωτερική αξιοπιστία της Κλίμακας Μέτρησης της Επιβάρυνσης είναι ιδιαίτερα υψηλή με δείκτη Cronbach’s a από 0,88 έως 0,94. Η κλίμακα χρησιμοποιείται από πολλούς ερευνητές καθώς αποτελεί καλύτερο μέτρο σύγκρισης με άλλες μελέτες.

Βιβλιογραφία

Knight, B. G., Fox, L. S., & Chou, C. P. (2000). Factor structure of the Burden Interview. Journal of Clinical Geropsychology6(4), 249-258.

Προσαρμογή στα Ελληνικά: Παπασταύρου E. και  τους συνεργάτες


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Κλίμακα Μέτρησης Επιβάρυνσης [ΚΕ], The Zarit Burden Interview, Επιβάρυνση φροντιστών, ανάλυση κλίμακας.