Ερωτηματολόγιο Θεωρίας Προγραμματισμένης Συμπεριφοράς [TPB-42]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Το Ερωτηματολόγιο Θεωρίας Προγραμματισμένης Συμπεριφοράς (Theory of Planned Behavior Questionnaire [TPB-42]) κατασκευάστηκε από τον Ajzen το 1985, ξεκίνησε ως Θεωρία της Λογικής Δράσης το 1980 για να προβλέψει την πρόθεση ενός ατόμου να «εμπλακεί» σε μια συμπεριφορά σε συγκεκριμένο χρόνο και τόπο. Η θεωρία προοριζόταν να εξηγήσει όλες τις συμπεριφορές στις οποίες οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα να ασκούν αυτοέλεγχο.

Στόχος Κλίμακας

Το Ερωτηματολόγιο Θεωρίας Προγραμματισμένης Συμπεριφοράς δημιουργήθηκε με σκοπό να βελτιώσει την προγνωστική ικανότητα της θεωρίας προγραμματισμένης συμπεριφοράς. Είναι μια απόρροια αυτής της θεωρίας και αξιολογεί κάθε μία από τις κύριες δομές της, την συμπεριφορά, την αντιλαμβανόμενη «νόρμα», τον αντιλαμβανόμενο έλεγχο συμπεριφοράς και την πρόθεση.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σκεπτόμενοι εάν συμφωνούν ή διαφωνούν, σχετικά με τις πεποιθήσεις συμπεριφοράς, τις υποκειμενικές κανονιστικές πεποιθήσεις και τις αντιλήψεις ελέγχου της συμπεριφοράς. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 12 δημογραφικές ερωτήσεις και 42 ερωτήσεις, οι οποίες απαντώνται μέσω μιας κλίμακας Likert-7 διαβαθμίσεων από το 1 (Απίθανο, όχι) έως το 7 (Πιθανόν, ναι).

Στατιστική Ανάλυση

Το ερωτηματολόγιο εξάγει μια συνολική βαθμολογία ως άθροισμα των βαθμών της κάθε ερώτησης και το εύρος της κυμαίνεται από 42 έως 294. Με τις υψηλές τιμές να υποδεικνύουν μεγαλύτερα επίπεδα συμφωνίας ως προς τις πεποιθήσεις συμπεριφοράς.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το ερωτηματολόγιο έχει προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα από τον Theodoraki και έχει μεταφραστεί σε αυτή βασισμένη στη διαδικασία της αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης. Το ερωτηματολόγιο έδειξε αποδεκτή εσωτερική συνέπεια με τους συντελεστές Cronbach’s alpha να κυμαίνονται από 0,66 έως 0,92 με διάμεσο 0,83. Η κλίμακα έδειξε ότι οι υποκλίμακες ήταν όλες επαρκείς.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφέας: I. Ajzen. (1985)

Προσαρμογή στα ελληνικά: Theodorakis. (1994)

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision processes, 50(2), 179-211.

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Ερωτηματολόγιο