Κλίμακα Γνωσιακής Διαστρέβλωσης [ΚΓΔ-19]

 

Σκοπός κλίμακας

Στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι η μέτρηση της γνωσιακής διαστρέβλωσης, που θεωρείται χαρακτηριστικό της σκέψης ασθενών με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, οι οποίοι συγχέουν τις σκέψεις με τις πράξεις τους (Rachman ,1993. Shafran, Thondarson, & Rachman, 1996). Η κλίμακα αποτελείται από 2 παράγοντες: α) πιθανότητας και β) ηθικής. Η κλίμακα αξιολογεί και τις 2 αυτές παραμέτρους.

 

Ανάλυση κλίμακας

Η κλίμακα γνωσιακής διαστρέβλωσης [TAFS-19] κατασκευάστηκε από τον Shafran και τους συνεργάτες του, το 1996, κι αποτελείται από 19 ερωτήσεις όπου οι 12 μετρούν τον βαθμό κατά τον οποίο το άτομο ερμηνεύει τις ιδεοληπτικές σκέψεις και τις απαγορευμένες πράξεις ως ηθικά ισότιμες , οι 4 τον βαθμό στον οποίο το άτομο πιστεύει ότι η σκέψη του για ένα αρνητικό συμβάν που συμβαίνει σε κάποιο συγγενικό του πρόσωπο ή φίλο το κάνει πιο πιθανό να συμβεί στην πραγματικότητα, οι τελευταίες 3 υπολογίζουν τον βαθμό στον οποίο το άτομο πιστεύει ότι η σκέψη του για ένα αρνητικό συμβάν στον εαυτό του το κάνει πιο πιθανό να συμβεί στην πραγματικότητα.

Βαθμολόγηση και στατιστική ανάλυση

Η κάθε πρόταση βαθμολογείται με μία κλίμακα 5 διαβαθμίσεων από 0 (διαφωνώ πολύ) έως 4 (συμφωνώ πολύ). Η συνολική βαθμολογία του ερωτηματολογίου βγαίνει από το άθροισμα των  βαθμών κάθε πρότασης, με ελάχιστη βαθμολογία το 0 και μέγιστη το 76. Η υψηλή βαθμολογία υποδηλώνει μεγαλύτερη γνωσιακή διαστρέβλωση.

 

Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Ο δείκτης εσωτερικής συνέπειας (Cronbach’s a) έδειξε πολύ καλή αξιοπιστία με 0.85.

 

Βιβλιογραφία

Lee, S. W., Cha, H., Chung, Y., Kim, E., Song, H., Chang, Y., & Lee, S. J. (2019). The neural correlates of thought–action fusion in healthy adults: A functional magnetic resonance imaging study. Depression and anxiety36(8), 732-743.

Rachman, S. (1993). Obsessions, responsibility and guilt. Behaviour research and therapy31(2), 149-154.

Rassin, E., Merckelbach, H., Muris, P., & Schmidt, H. (2001). The thought-action fusion scale: Further evidence for its reliability and validity. Behaviour Research and Therapy39(5), 537-544.

Shafran, R., & Rachman, S. (2004). Thought-action fusion: A review. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry35(2), 87-107

Shafran, R., Thordarson, D. S., & Rachman, S. (1996). Thought-action fusion in obsessive compulsive disorder. Journal of Anxiety disorders10(5), 379-391.

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίεςεπικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.