Κλίμακα Αλεξιθυμίας του Τορόντο [TAS-20]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Αλεξιθυμίας του Τορόντο (Toronto Alexithymia Scale [TAS-20]) είναι ένα από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα μέτρα μέτρησης της αλεξιθυμίας. Η αλεξιθυμία αναφέρεται σε άτομα που δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν και να περιγράψουν συναισθήματα, και που τείνουν να ελαχιστοποιούν τις συναισθηματικές τους εμπειρίες και να εστιάζουν την προσοχή τους σε εξωτερικούς παράγοντες. Δημιουργήθηκε το 1994 από τους Bagby, Parker και Taylor.

Στόχος Κλίμακας

Η Κλίμακα Αλεξιθυμίας του Τορόντο αποσκοπεί στο να μετρήσει την αλεξιθυμία ή τη δυσκολία να βιώσει, να αναγνωρίσει και να περιγράψει κάποιος λεκτικά τα συναισθήματά του στους άλλους.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Η  Κλίμακα Αλεξιθυμίας του Τορόντο αποτελείται από 20 προτάσεις και περιλαμβάνει 3 υποκλίμακες, την αναγνώριση των συναισθημάτων, την έκφραση των συναισθημάτων και τον εξωτερικό προσανατολισμό. Οι προτάσεις βαθμολογούνται μέσω μιας 5-βάθμιας κλίμακας Likert, από το 1 (= διαφωνώ απόλυτα) έως το 5 (= συμφωνώ απόλυτα).

Στατιστική Ανάλυση

Η συνολική βαθμολογία της αλεξιθυμίας που απορρέει μέσα από την συγκεκριμένη κλίμακα είναι το άθροισμα των απαντήσεων και στα 20 στοιχεία που περιλαμβάνει , ενώ η βαθμολογία για κάθε παράγοντα των υποκλιμάκων της είναι το άθροισμα των απαντήσεων στην εν λόγω υποκλίμακα. Η κλίμακα χρησιμοποιεί βαθμολογία «αποκοπής»: ίση ή μικρότερη του 51 = μη-αλεξιθυμία, ίση ή μεγαλύτερη του 61 = αλεξιθυμία. Βαθμολογίες από 52 έως 60 = πιθανή αλεξιθυμία.

Αξιοπιστία και Εγκυρότητα

Η Κλίμακα Αλεξιθυμίας του Τορόντο επιδεικνύει καλή εσωτερική συνοχή ( Cronbach α = 0,81) και αξιοπιστία δοκιμής-επαναληπτικής εξέτασης (,77, p<,01). Έχει διαπιστωθεί ότι αποτελεί γενικότερα έναν εμπειρικό τρόπο μέτρησης της αλεξιθυμίας σε άνδρες και γυναίκες, σε κλινικά και μη κλινικά δείγματα. Η κλίμακα έχει χρησιμοποιηθεί ως ένα αξιόπιστο εργαλείο μέτρησης της αλεξιθυμίας σε μια ποικιλία ηλικιακών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών Η προσαρμογή της κλίμακας στην ελληνική γλώσσα έγινε από τους Αναγνωστοπούλου και Κιοσέογλου.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: R. Michael Bagby, James D. A. Parker and Graeme J. Taylor

Προσαρμογή στα Ελληνικά : Αναγνωστοπούλου Τ. και Κιοσέογλου Γ.

Bagby, M., Taylor, G., & Parker, J. (1992). The revised Toronto Alexithymia Scale: Some reliability, validity and normative data. Psychotherapy and Psychosomatics, 57, 34-41

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση τo παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Κλινική Ψυχολογία