Κλίμακα λεκτικής κατάχρησης [ΚΛΚ-79]

Verbαl Abuse Scale [VAS-79]

Σκοπός

Στόχος της κλίμακας είναι η αξιολόγηση της λεκτικής βίας στο εργασιακό περιβάλλον π.χ. (λεκτικής κακοποίησης των εργαζομένων νοσηλευτών, και των συνεπειών του σε σωματικό και ψυχολογικό επίπεδο. )

Ανάλυση Κλίμακας

H κλίμακα [VAS-79] αναπτύχθηκε από τους Mandernio & Banton (1994), χωρίζεται σε 5 υποκλίμακες εκ των οποίων βαθμολογούνται σε 5βάθμια κλίμακα Likert. Το πρωτότυπο ερωτηματολόγιο αποτελείται από 79 ερωτήσεις που αναφέρονται στο πόσο συχνά μπορεί να δεχτεί κάποιος  εργαζόμενος λεκτική βία. Υπάρχουν διάφοροι τύποι κακοποίησης – σωματική, λεκτική ή ψυχολογική – με κοινό στοιχείο την κυριαρχία του θύτη επί του θύματος. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει απειλές χρήσης ή διάπραξης βίας, καθώς και λεκτική κακοποίηση και κοινωνικό αποκλεισμό.

Βαθμονόμηση και Στατιστική Ανάλυση

Η κλίμακα [VAS-79] απαρτίζεται από 11 ομάδες κλειστών και ανοιχτών ερωτήσεων που διαμορφώνουν ένα σύνολο 79 ερωτήσεων σε 5 υποκλίμακες. Στην ομάδα των ερωτήσεων αυτών, η απάντηση δίνεται σε 5βαθμη κλίμακα Likert όπου 1=λιγότερο σοβαρή έως 5=σοβαρότερη και συχνότερη . Οι υψηλές τιμές της κλίμακας υποδηλώνουν ότι ο εργαζόμενος έχει υποστεί πιο συχνά λεκτική βία στο εργασιακό περιβάλλον ενώ αντίστοιχα οι χαμηλές τιμές δηλώνουν το αντίθετο.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

H κλίμακα [VAS-79] αποτελεί ένα έγκυρο εργαλείο για την ανίχνευση λεκτικής βίας μέσα στο εργασιακό περιβάλλον. Επίσης έχει  μεταφραστεί στα ελληνικά από την  Μαλλιαρού και συν.(2015), έτσι ώστε τα δύο εργαλεία, πρωτότυπο και μεταφρασμένο, να αξιολογούνται ως ισοδύναμα. Το επόμενο βήμα είναι να επικυρωθεί ώστε να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση του φαινομένου της λεκτικής κακοποίησης στα ελληνικά νοσοκομεία. Το ερωτηματολόγιο έδειξε υψηλή εσωτερική συνοχή άλφα Cronbach α= 0,98

Βιβλιογραφία

Μαλλιαρού, Μ., Καραθανάση, Κ., Σαράφης, Π., Κουτελέκος, Ι., Πρεζεράκος, Π., & Ζυγά, Σ. (2015). Μετάφραση στα Ελληνικά του εργαλείου μέτρησης Verbal Abuse Scale (VAS-GR). Perioperative nursing4(2), 73-82.

Rikos, N., Telli, D., Hatzinikolaou, A., Mantikou, D., Rovithis, M., Fourmouzi, M., & Linardakis, M. (2022). Nurses’ exposure to verbal abuse at a university hospital in Crete, Greece. Nursing Practice Today9(1), X-X.