Ερωτηματολόγιο Θετικών Στοιχείων Χαρακτήρα[ΘΣΧ-240]

 

Ανάλυση και στόχος Ερωτηματολογίου

Το Ερωτηματολόγιο Θετικών Στοιχείων Χαρακτήρα [VIA Inventory of Strengths] κατασκευάστηκε από τους Peterson και Seligman [2004] και βασίζεται στην κατηγοριοποίηση Values In Action. Βασικός σκοπός του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να διακρίνει τα θετικά στοιχεία ή τις θετικές δυνάμεις οι οποίες επηρεάζουν και καθοδηγούν το άτομο στην καθημερινότητα του.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το Ερωτηματολόγιο θετικών στοιχείων χαρακτήρα αποτελείται από 240 ερωτήσεις, οι οποίες περιγράφουν 24 στοιχεία χαρακτήρα. Τα 24 αυτά θετικά στοιχεία είναι: η αγάπη για την μάθηση, η αμεροληψία, η αυθεντικότητα, η αυτορρύθμιση, η γενναιότητα, η δημιουργικότητα, η ελπίδα, η επιμονή, η ευγνωμοσύνη, η ευθυμία, ο ζήλος, η ηγεσία, η εκτίμηση της ομορφιάς, η καλοσύνη, η κοινωνική νοημοσύνη, η κριτική ικανότητα, η μετριοφροσύνη, η αγάπη, η ομαδικότητα, η περιέργεια, η πνευματικότητα, η προοπτική, η συγχώρηση και η σύνεση. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις δίνονται μέσω μιας κλίμακας τύπου Likert 5-διβαθμίσεων από το 1 (μου ταιριάζει πάρα πολύ) έως το 5 (δεν μου ταιριάζει καθόλου).

Στατιστική Ανάλυση

Μέσω της βαθμολογίας των προτάσεων που αντιστοιχεί σε κάθε θετικό στοιχείο προκύπτει μια συνολική βαθμολογία για κάθε στοιχείο, που αντιπροσωπεύει τον βαθμό που υπάρχει στον χαρακτήρα του ατόμου το εν λόγω στοιχείο.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το Ερωτηματολόγιο έχει μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα μέσω της διαδικασίας της αντίστροφης μετάφρασης. Το Ερωτηματολόγιο στο ελληνικό δείγμα έχει ικανοποιητική αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας και οι δείκτες Cronbach’s a για τα 24 στοιχεία κυμαίνονται από 0,70 έως 0,85 με εξαίρεση τις κλίμακες γενναιότητα και αυτορρύθμιση οι οποίες έχουν δείκτη Cronbach’s a 0,69.

Βιβλιογραφία

Peterson, C., & Seligman, M. E. (2012). Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification (New York: American Psychological Association & Oxford University Press, 2004). Reflective Practice: Formation and Supervision in Ministry32.

Προσαρμογή στα Ελληνικά: Δημητριάδου Δ. και Σταλίκας Α.

 


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε  με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Θετικά στοιχεία