Κλίμακα Εργασιακής Ικανοποίησης του Warr

 

Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας

Η Κλίμακα Εργασιακής Ικανοποίησης του Warr (Warr Job Satisfaction Scale [JS-15]) κατασκευάστηκε από τον Warr το 1979 και επικεντρώνεται, κυρίως, στην ικανοποίηση ενός υπαλλήλου μέσω δύο παραγόντων, των φυσικών και εξωγενών πτυχών μίας συγκεκριμένης εργασίας. Η Κλίμακα Εργασιακής Ικανοποίησης του Warr δημιουργήθηκε με σκοπό να διερευνήσει τους παράγοντες κατά τους οποίους ένας υπάλληλος μένει ικανοποιημένος από την εργασία του.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σε 15 ερωτήσεις σχετικά με το εργασιακό τους χώρο και τις συνθήκες εργασίας τους. Η Κλίμακα περιλαμβάνει 15 ποσοτικά στοιχεία μιας κλίμακας τύπου Likert-7 διαβαθμίσεων από το 1(Είμαι εξαιρετικά δυσαρεστημένος) έως το 7(είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος).

Στατιστική Ανάλυση

Η Κλίμακα [JS-15] εξάγει μία συνολική βαθμολογία ως άθροισμα των βαθμών της κάθε ερώτησης και το εύρος της κυμαίνεται από 7 έως 105. Όσο πιο υψηλή η βαθμολογία τόσο πιο μεγάλη ικανοποίηση έχει ο υπάλληλος για την εργασία του, ενώ οι χαμηλές τιμές υποδεικνύουν μεγάλη δυσαρέσκεια.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η Κλίμακα Εργασιακής Ικανοποίησης του Warr έχει προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα από τους B.T. Gregory, S.G. Harris, A.A. Armenakis και C.L. Shook και έχει μεταφραστεί σε αυτή βασισμένη στη διαδικασία της αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης. Όσον αφορά τη δομή των παραγόντων που διέπει το μέτρο, χρησιμοποιήθηκαν δύο λύσεις, μία λύση των δύο παραγόντων και μία των τριών. Η λύση δύο παραγόντων, δηλαδή ο διαχωρισμός της κλίμακας στις προαναφερθείσες φυσικές και εξωγενείς συνθήκες φαίνεται να είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη παραλλαγή στην τρέχουσα βιβλιογραφία. Οι δύο υποκατηγορίες έδειξαν επαρκή αξιοπιστία (φυσικές JS a = 0,79 – 0,85 και εξωγενείς JS a = 0,74 – 0,78). Η εναλλακτική λύση τριών παραγόντων περιείχε παράγοντες βασισμένους σε φυσικές και εξωγενείς συνθήκες εργασίας και έναν τρίτο παράγοντα, που προέρχεται από τις σχέσεις των εργαζομένων. Αν και με λιγότερο αποδεκτή αξιοπιστία Cronbach’s alpha, ο συντελεστής των σχέσεων των εργαζομένων κυμαίνεται a = 0,58 έως 0,60. Ωστόσο, παράγοντες είχαν παρόμοια αποδεκτή εσωτερική συνέπεια με τη λύση των δύο παραγόντων.

Βιβλιογραφία

Warr, P., & Inceoglu, I. (2012). Job engagement, job satisfaction, and contrasting associations with person–job fit. Journal of occupational health psychology, 17(2), 129.

Προσαρμογή στα ελληνικά: B.T. Gregory, S.G. Harris, A.A. Armenakis και C.L. Shook.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Εργασιακή ικανοποίηση