Ερωτηματολόγιο Μέτρησης Στρατηγικών Αντιμετώπισης Αγχογόνων Καταστάσεων[ΣΑΑΚ-38]

 

Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου

Το 1984 οι Lazarus και Folkman δημιουργήσαν μία από τις πιο γνωστές κλίμακες, τo Ερωτηματολόγιο Στρατηγικών Αντιμετώπισης Αγχογόνων Καταστάσεων. Διεθνώς είναι γνωστή ως Ways of Coring Questionnaire [WCQ]. Η μετάφραση της Κλίμακας στα Ελληνικά και η προσαρμογή της πραγματοποιήθηκαν από τον Καραδήμα (1998). Η ΣΑΑΚ χρησιμοποιείται με στόχο την αξιολόγηση των στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι πληθυσμοί όταν αντιμετωπίζουν μία στρεσογόνα κατάσταση.

Βαθμονόμηση  Ερωτήσεων

Οι ερωτήσεις που αποτελούν το ΣΑΑΚ είναι συνολικά 38 και χωρίζονται σε πέντε γενικότερες στρατηγικές αντιμετώπισης του στρες. Συγκεκριμένα οι στρατηγικές αυτές είναι η θετική προσέγγιση, η οποία χωρίζεται σε δύο διαστάσεις, τη θετική επαναξιολόγηση και την επίλυση προβλήματος, η αναζήτηση κοινωνικής υποστήριξης, η ευλογία/ονειροπόληση, η οποία χωρίζεται στην ευλογία και την αναζήτηση θεϊκής παρέμβασης, η αποφυγή/διαφυγή, η οποία επίσης χωρίζεται στην παραίτηση και την άρνηση, και τέλος η διεκδικητική επίλυση προβλήματος. Σε κάθε ερώτηση οι ερωτώμενοι καλούνται να απαντήσουν μέσα από μία ανιούσα 4-βαθμη κλίμακα Likert η οποία παίρνει τιμές από το 0 έως και το 3.

Στατιστική Ανάλυση

Το σκορ που σημειώνουν οι ερωτώμενοι εξαρτάται από τις απαντήσεις του στην 4-βαθμη κλίμακα Likert. Τα άτομα που σημειώνουν χαμηλότερο σκορ σε κάθε στρατηγική αντιμετώπισης, σημαίνει ότι δε την χρησιμοποιούν συχνά. 

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Ο δείκτης εσωτερικής συνάφειας του ερωτηματολογίου κυμαίνεται από 0.60 έως και 0.79, γεγονός που δείχνει ότι τα επίπεδα εγκυρότητας και αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου είναι ικανοποιητικά.

Βιβλιογραφία

Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. Springer publishing company.

Μετάφραση στα Ελληνικά και προσαρμογή: Καραδήμας (1998)


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

tags: Στρατηγικές