Κλίμακα Ποιότητας Ζωής [WHOQOL-26]

 

Ανάλυση Kλίμακας

Η Κλίμακα Ποιότητας Ζωής (World Health Organization Quality Of Life [WHOQOL-26]) κατασκευάστηκε το 1994 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και είναι η σύντομη εκδοχή του WHOQOL-100 επειδή η συμπλήρωση του γινόταν από το ίδιο το άτομο και ήταν αρκετά χρονοβόρα. Το WHOQOL-BREF αναπτύχθηκε προκειμένου να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις στις οποίες ο χρόνος για την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής είναι περιορισμένος, όπως στην καθημερινή κλινική εργασία, σε μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες και σε κλινικές δοκιμές ή όταν πρέπει η επιβάρυνση του συμμετέχοντα να μειωθεί.

Στόχος Κλίμακας 

Η Κλίμακα Ποιότητας Ζωής δημιουργήθηκε με σκοπό να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο εργαλείο μέτρησης της ποιότητας ζωής που να είναι κατάλληλο για διαπολιτισμικές συγκρίσεις σε νοσηλευόμενα και υγιή άτομα.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Η κλίμακα αποτελείται από 26 ερωτήσεις και περιλαμβάνει 4 υποκλίμακες: τη σωματική και ψυχική υγεία, τις κοινωνικές σχέσεις, το περιβάλλον και το επίπεδο ανεξαρτησίας. Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις μέσω μιας κλίμακας Likert-5 διαβαθμίσεων από το 1 (Ποτέ) έως το 5 (Πάντα) σκεπτόμενοι τη ζωή τους και την καθημερινότητα τους τις τελευταίες 2 εβδομάδες.

Στατιστική Ανάλυση

Η κλίμακα εξάγει μία συνολική βαθμολογία ως άθροισμα των βαθμών της κάθε ερώτησης και το εύρος της κυμαίνεται από 26 έως 130. Οι υψηλές τιμές υποδεικνύουν υψηλότερο επίπεδο ποιότητας ζωής.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η κλίμακα έχει προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα από την Μ. Τζινιέρη- Κοκκώση και έχει μεταφραστεί σε αυτή βασισμένη στη διαδικασία της αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης. Η εσωτερική συνέπεια ήταν αποδεκτή με τιμές Cronbach’s alpha 0,65, 0,77, 0,52 και 0,79 για τη σωματική υγεία, την ψυχική υγεία, τις κοινωνικές σχέσεις και την υγεία του περιβάλλοντος αντίστοιχα.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφέας: World Health Organization. (1994)

Whoqol Group. (1998). Development of the World Health Organization WHOQOL-BREF quality of life assessment. Psychological medicine28(3), 551-558.

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Κλινική Ψυχολογία