Κλίμακα μέτρησης της Ευημερίας[ΚΜΤΕ-5]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα μέτρησης της Ευημερίας κατασκευάστηκε από τον Bech το 1998 στη Μονάδα Ψυχιατρικής Έρευνας, στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας της Βόρειας Ζηλανδίας στη Δανία. Οι Gill και Feinstein απέδειξαν ότι ο κλινομετρικός ορισμός της ευημερίας ήταν ελλιπής. Συνεπώς, ανέπτυξαν σύντομες παγκόσμιες Κλίμακες αξιολόγησης της ευημερίας, οι οποίες θα αντικατόπτριζαν μια ενιαία διάσταση με υψηλή κλινική εγκυρότητα. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα σε σχέση με τη μέτρηση της υποκειμενικής ευημερίας τέθηκε από τον Ware, ο οποίος σύστησε οι κλίμακες αξιολόγησης να μην περιέχουν τις ασθένειες, μιας και σε αυτές περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με το συνολικό αποτέλεσμα (εξισορρόπηση των επιθυμητών κλινικών επιδράσεων έναντι ανεπιθύμητων παρενεργειών) μιας κλινικής παρέμβασης. 

Στόχος

Η Κλίμακα μέτρησης της ευημερίας δημιουργήθηκε με σκοπό να μετράει τα θετικά συναισθήματα που βιώνουν οι ασθενείς κατά τη διαδικασία ανάρρωσης από μία ασθένεια και να αξιολογεί το βαθμό ευημερίας που τους διακατέχει.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σκεπτόμενοι τη διάθεση τους το χρονικό διάστημα των 2 τελευταίων εβδομάδων. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 5 ερωτήσεις μιας κλίμακας τύπου Likert-6 διαβαθμίσεων από το 0(Ποτέ) έως το 5(Συνέχεια).

Στατιστική Ανάλυση

Η Κλίμακα εξάγει μία συνολική βαθμολογία ως άθροισμα των βαθμών της κάθε ερώτησης και το εύρος της κυμαίνεται από 0 έως 25. Το ποσοστό βαθμολογίας με εύρος από 0-100 για κάθε άτομο υπολογίζεται ως γινόμενο του βαθμού του επί τον αριθμό 4. Οι υψηλές τιμές αντιπροσωπεύουν καλύτερη ποιότητα ζωής.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η Κλίμακα έχει προσαρμοστεί και μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα από τους N. Papanas και A. Tsapas βασισμένη στη διαδικασία της αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης. Η συνολική εσωτερική συνέπεια ήταν εξαιρετική με α=0,83 και ο συντελεστής Cronbachs alpha ήταν αποδεκτός με τιμές από 0,84-0,92.

Βιβλιογραφία

Bech, P. (1998). Quality of life in the psychiatric patient. London: Mosby-Wolfe156.)

Προσαρμογή στα ελληνικά: N. Papanas και A. Tsapas.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίεςεπικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: World Health Organization Well-Being Index [WHO], κλίμακα μέτρησης ευημερίας, ευημερία