Ερωτηματολόγιο vs Κλίμακα [Questionnaire vs Scale]

 

Αρκετά συχνά, οι νέοι ερευνητές συγχέουν τις έννοιες του Ερωτηματολογίου [Questionnaire] και της Κλίμακας [Scale]. Ωστόσο, μεταξύ τους, σημειώνονται ορισμένες διαφορές οι οποίες θα εξεταστούν ακολούθως.
Πριν από αυτό, κρίνεται απαραίτητο να είναι ξεκαθαρό στον ερευνητή ο ορισμός της κάθε έννοιας.

Ερωτηματολόγιο

Είναι μια σειρά από δομημένες ερωτήσεις στις οποίες ο ερωτώμενος τίθενται να απαντήσει γραπτά και με μία συγκεκριμένη σειρά.

Κλίμακα

Είναι ένας τύπος σύνθετου μέτρου που έχει ως σκοπό την συλλογή παρατηρήσεων σχετικά με συμπεριφορές, απόψεις και στάσεις ενός ατόμου.

Διαφορές

Οι διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ Κλίμακας και Ερωτηματολογίου, διακρίνονται σε 3 κατηγορίες:

  1. Ως προς τον σκοπό, το Ερωτηματολόγιο εστιάζει στην συλλογή και εξαγωγή περιγραφικών και επεξηγηματικών δεδομένων αναφορικά με απόψεις και χαρακτηριστικά των ατόμων, ενώ η Κλίμακα επικεντρώνεται στην πσοτικοποίηση προτάσεων και απόψεων για τις οποίες υπάρχουν περισσότερες από μία δυνατές απαντήσεις.
  2. Ως προς το περιεχόμενο, το Ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει από μία έως και πολλές κλίμακες, ενώ το αντίθετο είναι αδύνατον να επιτευχθεί, δηλαδή η Κλίμακα να αποτελέιται από Ερωτηματολόγιο.
  3. Ως προς την χρήση, το Ερωτηματολόγιο χρησιμοποιείται για κάθε είδος έρευνας, ενώ μια Κλίμακα αναλώνεται κυρίως σε ψυχομετρικές μελέτες και έρευνες που εξετάζουν την συμπεριφορά των ατόμων.

Συμπέρασμα

Οι Κλίμακες αποτελούν μέρος των Ερωτηματολογίων, με την έννοια του ότι ένα ερωτηματολόγιο δύναται να αποτελείται από πολλές κλίμακες.

Δείτε εδώ την περιγραφή και την ανάλυση των ερωτηματολογίων και των κλιμάκων που έχουμε στην διάθεσή μας!


Για την ανάπτυξη έρευνας μέσω Ερωτηματολογίου ή Κλίμακας καθώς και την ανάλυση των δεδομένων αυτής, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis !