ΠΕΡΙΛΗΨΗ  [ABSTRACT]

 

Εισαγωγή

Η προετοιμασία, η υποβολή και η παρουσίαση μιας περίληψης είναι σημαντικές πτυχές της ερευνητικής διαδικασίας, οι οποίες ωφελούν τον ερευνητή/συγγραφέα με διάφορους τρόπους. Μερικά πρακτικά βήματα για την προετοιμασία της συγγραφής της περίληψης μπορούν να διευκολύνουν τη διαδικασία. Τα βήματα αυτά, καθώς και προτάσεις για τη συγγραφή κάθε στοιχείου μιας περίληψης παρουσιάζονται παρακάτω.

Σκοπός Περίληψης

Η Περίληψη (Abstract) είναι μια συμπυκνωμένη έκδοση μιας πλήρους επιστημονικής εργασίας, η οποία περιγράφει την αντίστοιχη μελέτη και τα αποτελέσματά της. Σκοπός της είναι να παρέχει συνεκτικό και συνοπτικό περιεχόμενο, ώστε να εκφράζεται το βασικό μήνυμα της μελέτης με σαφήνεια και συντομία.

Στάδιο Προετοιμασίας

Για να συνταχθεί μία Περίληψη απαιτείται σαφή σκέψη, προσεκτικό σχεδιασμό και σύντομη, αποτελεσματική επικοινωνία. Παρατηρείται ότι όσο πιο ¨συρρικνωμένη¨ είναι μία περίληψη, τόσο πιο δύσκολη είναι η συγγραφή της. Επομένως, σημαντικό είναι το μεγάλο χρονικό περιθώριο για το σκοπό αυτό.

Τίτλος Περίληψης

Τα χαρακτηριστικά του τίτλου μίας Περίληψης είναι τα ακόλουθα:

  -Αποτελεί ακριβή υπόσχεση του περιεχομένου της περίληψης.

  -Αποδίδει όσο το δυνατόν περισσότερα για το πλαίσιο και τους στόχους της μελέτης.

  -Πρέπει να είναι εύκολα κατανοητός από τους αναγνώστες σε κάθε σημείο.

  -Δεν περιλαμβάνει ορολογία ή άγνωστα ακρωνύμια.

Τελικός Έλεγχος

Συχνά υπάρχει μια βιασύνη να ολοκληρωθεί και να υποβληθεί η περίληψη χωρίς να έχει περάσει η προθεσμία. Πριν από την τελική υποβολή της πρέπει να πραγματοποιηθεί εξονυχιστικός έλεγχος, ώστε να αποφευχθούν γραμματικά ή ορθογραφικά λάθη.

Σημείωση: Κάθε συγγραφέας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο, πρέπει να διαβάσει και να εγκρίνει την περίληψη.

Συμπέρασμα

Η προετοιμασία μιας περίληψης για παρουσίαση σε μια επιστημονική συνάντηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ερευνητικής διαδικασίας και βοηθά την ολοκλήρωση ενός έργου. Η επιτυχία στη συγγραφή περιλήψεων προκύπτει από την εφαρμογή των ίδιων βασικών αρχών που προάγουν την επιτυχία στην έρευνα.

Βιβλιογραφία

Pierson, D. J. (2004). How to write an abstract that will be accepted for presentation at a national meeting. Respiratory Care49(10), 1206-1212.

Sanganyado, E. (2019). How to write an honest but effective abstract for scientific papers. Scientific African6, e00170.


Για περισσσότερες πληροφορίες που αφορούν την ανάλυση τησ περίληψης, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!