ΓΡΑΦΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ  [BIBLIOGRAPHY GRAPH]

 

Σκοπός Γραφήματος

Το γράφημα της βιβλιογραφίας (Bibliography Graph) αποτελεί ένα επεκτάσιμο σύστημα για την οργάνωσή της, ειδικότερα σε επιστημονικό επίπεδο. Στόχος του είναι η απάντηση των  ερωτημάτων που δημιουργούνται στους ερευνητές,  παρά την πρόοδο στις επιστημονικές μηχανές αναζήτησης, στην εξόρυξη δεδομένων και στις ψηφιακές βιβλιοθήκες.

Δομή Γράφου

Το γράφημα της βιβλιογραφίας είναι ένα γράφημα ιδιοτήτων με διαχωρισμένες ακμές. Τα στοιχεία που επηρεάζουν τους κόμβους και τις ακμές διαφορετικών τύπων γράφου βιβλιογραφίας είναι τα εξής:

-Έγγραφα

-Συγγραφείς

-Αναφορές

Εξαγωγή Δεδομένων

Αν και ορισμένοι εκδότες παρέχουν επαρκή δεδομένα για τις εργασίες τους, πολλές εργασίες παρέχονται με ελλιπή. Επιπλέον, οι εργασίες που λαμβάνονται μέσω web-crawling δεν συνδέονται με δεδομένα, επομένως, για να καλυφθεί αυτό το κενό, δημιουργήθηκε ένα σύστημα για την πρόβλεψη δομημένων δεδομένων από τα ακατέργαστα PDF. Για κάθε εργασία, το σύστημα αυτό, εξάγει τον τίτλο της εργασίας, τον κατάλογο των συγγραφέων και  των αναφορών, έναν τόπο και ένα έτος.

Προβλήματα Έρευνας

Μερικές από τις δυσκολίες που παρατηρούνται είναι:

-Αποσαφήνιση συγγραφέα:

Οι περισσότεροι εκδότες παρέχουν πληροφορίες για τους συγγραφείς ως ονόματα. Ωστόσο, τα ονόματα των συγγραφέων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μοναδικό αναγνωριστικό, δεδομένου ότι συχνά πολλά άτομα έχουν το ίδιο όνομα.

-Αντιστοίχιση σημασίας:

Οι δημοφιλείς έννοιες παρατηρούνται συχνά σε πολλαπλές επαναλήψεις. Η αντιστοίχιση σημασιολογικά ισοδύναμων εννοιών αποτελεί λοιπόν, πρόβλημα.

-Εξαγωγή σχημάτων και πινάκων:

Στοιχεία ενός κειμένου, όπως τα διαγράμματα και οι πίνακες, παρέχουν βασικές πληροφορίες σε πολλά επιστημονικά έγγραφα. Η έλλειψη μεγάλων συνόλων δεδομένων με ετικέτες έχει εμποδίσει την ανάπτυξη μεθόδων εξόρυξης επιστημονικών σχημάτων

Σημείωση: Αξίζει να αναφερθεί, πως όλα τα προαναφερθέντα προβλήματα είναι, πλέον, επιλύσιμα. 

Συμπέρασμα

Οι κατευθύνσεις που απορρέουν είναι οι εξής:

  1. Βελτίωση της ποιότητας και εμπλουτισμός του περιεχομένου του γράφου της βιβλιογραφίας
  2. Συνάθροιση ειδικών για να καταστεί δυνατή η καλύτερη κατανόηση της βιβλιογραφίας στο σύνολό της.

Βιβλιογραφία

Ammar, W., Groeneveld, D., Bhagavatula, C., Beltagy, I., Crawford, M., Downey, D., … & Etzioni, O. (2018). Construction of the literature graph in semantic scholar. arXiv preprint arXiv:1805.02262.


Για περισσότερα σχετικά με το Γράφημα Βιβλιογραφίας, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!