ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

[SNOWBALL SAMPLING AND SOCIAL MEDIA]

 

Εισαγωγή

Η Δειγματοληψία Χιονοστιβάδας αποτελεί μια μέθοδο δειγματοληψίας, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως ένεκα της ευκολίας της. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται πρώτα τυχαία επιλογή ενός δείγματος, το οποίο οδηγεί σε ένα δείγμα πρώτου σταδίου και το τελευταίο οδηγεί σε δείγμα δεύτερου σταδίου κ.λ.π. Η δειγματοληψία χιονοστιβάδας έχει χρησιμοποιηθεί με διάφορες παραλλαγές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρακάτω γίνεται αναφορά σε ορισμένες έρευνες, οι οποίες αξιοποίησαν αυτή την δειγματοληψία μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Έρευνα Leighton και συν. (2021)

Το 2021 λόγω των νέων δεδομένων, που επέφερε η πανδημία Covid-19, οι Leighton, Kardong-Edgen, Sneidereith και Foisy-Doll (2021) θέλησαν να εξετάσουν την επιρροή της πανδημίας στις πεποιθήσεις των φοιτητών σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τα αποτελέσματα της. Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές αξιοποίησαν την δειγματοληψία χιονοστιβάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να προσεγγίσουν φοιτητές νοσηλευτικής. Στα συμπεράσματα της έρευνας επισημαίνεται η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα της χρήσης της δειγματοληψίας της χιονοστιβάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, αυτή η μέθοδος φάνηκε ιδιαίτερα σημαντική ως προς την αύξηση του δείγματος, αλλά και τη μείωση του χρόνου της έρευνας (Leighton et al., 2021). 

Έρευνα Lee και Spratling (2019)

Το 2019 οι Lee και Spratling προβήκαν στην προσέλκυση μητέρων με παιδιά, που αντιμετώπιζαν αναπτυξιακές δυσκολίες. Η προσέλκυση πραγματοποιήθηκε μέσω της δειγματοληψίας της χιονοστιβάδας με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η εν λόγω προσέλκυση συνιστούσε δύσκολο εγχείρημα, διότι οι γονείς των παιδιών με αναπτυξιακές δυσκολίες συνιστούν μια ομάδα ανθρώπων, που δεν είναι εύκολα προσβάσιμη ένεκα των χρονικών της περιορισμών. Η δυσκολία της έρευνας αυξάνεται, εάν ληφθεί υπόψη και ο μικρός αριθμός της συγκεκριμένης ομάδας ανθρώπων. Οι Lee και Spratling τόνισαν την αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης μεθόδου, την οποία και συνιστούν για την πραγματοποίηση μελλοντικών ερευνών σε ομάδες, των οποίων η προσέγγιση καθίσταται δύσκολη (Lee & Spratling, 2019). 

Έρευνα Baltar και Brunet (2012)

Το 2012 οι Fabiola Baltar και Ignasi Brunet έκαναν χρήση της συγκεκριμένης δειγματοληψίας στο Facebook. Η έρευνα των Baltar και Brunet (2012) αποσκοπούσε στον εντοπισμό των Αργεντινών μεταναστών. Η προαναφερθείσα έρευνα χαρακτηρίστηκε ως μεροληπτική σχετικά με την επιλογή, επειδή ο πληθυσμός-στόχος ήταν χρήστες του Facebook. Από το τυχαίο δείγμα, που αποτελούνταν από χρήστες του Facebook, προέκυψαν άτομα πρώτου σταδίου, τα οποία δεν ήταν χρήστες της παραπάνω πλατφόρμας. Συμπερασματικά, για τους Baltar και Brunet (2012) η χρήση δείγματος από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βοήθησε τόσο στην αύξηση του δείγματος όσο και στην αντιπροσωπευτικότητα του (Parker et al., 2019; Baltar & Brunet, 2012).  

Βιβλιογραφία

Baltar, F., & Brunet, I. (2012). Social research 2.0: virtual snowball sampling method using Facebook. Internet research.

Lee, J., & Spratling, R. (2019). Recruiting mothers of children with developmental disabilities: adaptations of the snowball sampling technique using social media. Journal of Pediatric Health Care33(1), 107-110.

Leighton, K., Kardong-Edgren, S., Schneidereith, T., & Foisy-Doll, C. (2021). Using social media and snowball sampling as an alternative recruitment strategy for research. Clinical Simulation in Nursing55, 37-42.

Parker, C., Scott, S., & Geddes, A. (2019). Snowball sampling. SAGE research methods foundations.


Για περισσότερα σχετικά με την Δειγματοληψία Χιονοστιβάδας και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!