Περιγραφική και Συμπερασματική Στατιστική [Descriptive Statistics and Deductive Statistics ]

 

Η Περιγραφική Στατιστική [Descriptive Statistics] ασχολείται με τη συνοπτική και αποτελεσματική παρουσίαση των δεδομένων μιας στατιστικής έρευνας.Ο κύριος στόχος της Περιγραφικής Στατιστικής είναι να αναλύσει τις μεταβλητές και στη συνέχεια να περιγράψει τα αποτελέσματα που προέκυψαν.

Επίσης αποσκοπεί στην περιγραφή μιας ομάδας δεδομένων με στόχο την ακριβή ένδειξη των χαρακτηριστικών που ορίζουν την εν λόγω ομάδα Επομένως, η Περιγραφική Στατιστική μας επιτρέπει να παρουσιάσουμε δεδομένα με πιο βαρυσήμαντο τρόπο, γεγονός που επιτρέπει την απλούστερη ερμηνεία των δεδομένων.

Η Συμπερασματική Στατιστική (Deductive Statistics) είναι ο κλάδος της Στατιστικής που ασχολείται με τους τρόπους γενίκευσης σε όλο τον πληθυσμό των συμπερασμάτων που εξάγονται σε ένα δείγμα. Επίσης, στηρίζεται σε διαδικασίες που επιτρέπουν την εκτίμηση των μεταβλητών του πληθυσμού μέσω των παρατηρηθέντων χαρακτηριστικών του δείγματος, αλλά και σε ελέγχους σημαντικότητας και αξιοπιστίας αυτών των εκτιμήσεων

Οι μέθοδοι της συμπερασματικής στατιστικής είναι:

  • Η εκτίμηση των παραμέτρων (σημειακή εκτίμηση, διάστημα εμπιστοσύνης)
  • Ο έλεγχος στατιστικών υποθέσεων

Ομοιότητες ανάμεσα στην περιγραφική και την συμπερασματική στατιστική

Τόσο η περιγραφική όσο και η συμπερασματική στατιστική βασίζονται στο ίδιο σύνολο δεδομένων. Ωστόσο η συμπερασματική στατιστική επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα προκειμένου όμως να κάνει μια μεγαλύτερη γενίκευση.

Πλεονεκτήματα Περιγραφικής Στατιστικής

  • Η σαφήνεια με την οποία η περιγραφική στατιστική μπορεί να εξηγήσει μεγάλο όγκο δεδομένων
  • Δεν υπάρχουν αβεβαιότητες σχετικά με τις τιμές που λαμβάνονται (εκτός μόνο από το σφάλμα μέτρησης)

Πλεονεκτήματα της Συμπερασματικής Στατιστικής

  • Τα αποτελέσματα που λαμβάνονται από ένα τυχαίο δείγμα του πληθυσμού και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από το δείγμα στη συνέχεια δύναται να γενικευτούν ώστε να αντιπροσωπεύουν ολόκληρο τον πληθυσμό.

Μειονεκτήματα της Περιγραφικής Στατιστικής

  • Η περιγραφική στατιστική είναι τόσο περιορισμένη που επιτρέπει μόνο τη συνοπτική παρουσίαση των δεδομένων με τη χρήση κατάλληλων διαγραμμάτων και πινάκων.
  • Δε δύναται να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα ως προς τη γενίκευση των ιδιοτήτων/ παραμέτρων ενός πληθυσμού)

Μειονεκτήματα της Συμπερασματικής Στατιστικής

  • Σε συμπεράσματα στατιστικών, οι παράμετροι ελήφθησαν από ένα δείγμα, αλλά όχι από ολόκληρο τον πληθυσμό. Επομένως, υπάρχει πάντα κάποια αβεβαιότητα σε σύγκριση με τις πραγματικές τιμές.