ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ

[FLOW CHART]

 

Το διάγραμμα ροής (flow chart) είναι ένα γραφικό μέσο τεκμηρίωσης μιας ακολουθίας λειτουργιών. Τα διαγράμματα ροής χρησιμεύουν ως εικονογραφικό μέσο επικοινωνίας από ένα άτομο σε ένα άλλο, τη χρονική διάταξη των γεγονότων ή των ενεργειών.  Τα διαγράμματα ροής έχουν πολλές ονομασίες, όπως διάγραμμα μπλοκ, διάγραμμα ροής, διάγραμμα συστήματος, διάγραμμα εκτέλεσης, διάγραμμα διαδικασίας, λογικό διάγραμμα, και διάγραμμα επανάληψης. 

Μορφή διαγράμματος ροής: Οι δύο κύριες ποικιλίες διαγραμμάτων ροής είναι:

·      Το διάγραμμα ροής (flow chart). Ένα διάγραμμα ροής δίνει μία λεπτομερή άποψη αυτού που παρουσιάζεται ως μια μεμονωμένη διαδικασία σε ένα διάγραμμα συστήματος.

·      Το διάγραμμα συστήματος (system diagram). Τα διαγράμματα συστήματος είναι πιο πλούσια σε εικόνες. Ενώ οι αναλυτές μπορούν να προετοιμάσουν διαγράμματα συστήματος χρησιμοποιώντας μόνο τα βασικά περιγράμματα, συχνά αντικαθιστούν επιλεκτικά ορισμένα από τα εξειδικευμένα περιγράμματα για τα μέσα, τον εξοπλισμό και τις διαδικασίες.

 Τα διαγράμματα ροής και τα διαγράμματα συστήματος χρησιμοποιούν διαφορετικές εικονογραφικές συμβάσεις, αλλά μοιράζονται επίσης ορισμένες συμβάσεις. Κοινή είναι, επίσης, η σύμβαση ανάγνωσης -από πάνω προς τα κάτω, από αριστερά προς τα δεξιά- και η πρακτική της σήμανση των περιγραμμάτων εσωτερικά για την αναγνώριση δεδομένων και διαδικασιών. Η παράλληλη λειτουργία βρίσκει επίσης κάποια χρήση στα διαγράμματα συστήματος. Εκτός από τις αποφάσεις και τις προκαθορισμένες διαδικασίες, τα εξειδικευμένα περιγράμματα δεν είναι στα διαγράμματα ροής.

Κατασκευή Διαγράμματος Ροής: Για τη δημιουργία του συγκεκριμένου είδους διαγράμματος απαιτείται ένα σύνολο γεωμετρικών σχημάτων, με το καθένα να δηλώνει μία συγκεκριμένη ενέργεια ή λειτουργία. Στη συνέχεια, τα γεωμετρικά σχήματα ενώνονται μεταξύ τους με βέλη που δηλώνουν τη σειρά εκτέλεσης των ενεργειών αυτών. Παρακάτω δίνεται μία αλγοριθμική διαδικασία κατασκευής ενός Διαγράμματος Ροής:

Βήμα 1. Η αρχή της διαδικασίας παρουσιάζεται με το σχήμα της έλλειψης

Βήμα 2. Στη συνέχεια διατυπώνεται μία ερώτηση με 2 ή περισσότερες εξόδους για απάντηση μέσα σε έναν ρόμβο

Βήμα 3. Δίνεται η εκτέλεση μίας ή περισσότερων πράξεων σε  ορθογώνιο σχήμα

Βήμα 4. Δηλώνεται το τέλος της διαδικασίας με το σχήμα της έλλειψης

Σημαντική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του διαγράμματος αποτελεί η σύνδεση των παραπάνω βημάτων με βέλη.

Πρόγραμμα διαγράμματος ροής: Οι αναλυτές συνήθως προετοιμάζουν προγράμματα διαγράμματος ροής ή διαγράμματα ροής για να περιγράψουν βήμα προς βήμα λεπτομερώς την χρονική ακολουθία λειτουργιών, ενεργειών ή γεγονότων. Τέτοιες ακολουθίες περιλαμβάνουν συνήθως μια διαδικασία που λαμβάνει δεδομένα εισόδου και παράγει δεδομένα εξόδου. Ένα διάγραμμα ροής αρχίζει και τελειώνει με ένα επισημασμένο τελικό περίγραμμα για την επισήμανση κάθε εισόδου και εξόδου. Στη συνέχεια, διαδοχικά περιγράμματα που συνδέονται με βέλη ροής απεικονίζουν την αποδοχή των δεδομένων ως είσοδο, τα βήματα επεξεργασίας που πραγματοποιούνται για τη διάθεση των δεδομένων ως έξοδο. Επίσης, οι αναλυτές χρησιμοποιούν συχνά συνδέσμους για να μειώσουν την ακαταστασία και για να παρέχουν διασταυρωμένες παραπομπές και σημειώσεις θέσης. Οι αναλυτές παρουσιάζουν συχνά λογισμικά στοιχεία ή ονόματα καταχωρήσεων.

 Μερικά παραδείγματα τέτοιων προγραμμάτων είναι:

·      παράδειγμα κατακόρυφων ραβδώσεων

·      παράδειγμα οριζόντιων ραβδώσεων

Βιβλιογραφία

 John Wiley and Sons Ltd. & Baffins Lane Chichester West Sussex PO19 1UD & United Kingdom, 2003, Encyclopedia of Computer Science.


Για περισσότερα σχετικά με τα διαγράμματα ροής, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!