ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Εισαγωγή

Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι η συγκατάθεση των συμμετεχόντων σε μία έρευνα θα πρέπει να ζητείται κάθε φορά. Επίσης, όλοι οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να γνωρίζουν πριν από την έναρξη της ερευνητικής διαδικασίας, τι θα χρειαστεί να κάνουν κατά τη διάρκεια της. 

Χαρακτηριστικά του έντυπου συγκατάθεσης

Ένα έντυπο συγκατάθεσης χρειάζεται να περιέχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αρχικά, είναι σημαντικό να περιλαμβάνει το σκοπό της έρευνας και την ερευνητική διαδικασία. Το πρώτο αναφέρεται στον τρόπο που θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα και το δεύτερο εμβαθύνει στις υποχρεώσεις του συμμετέχοντα και το χρόνο που χρειάζεται να αφιερώσει. 

Στη συνέχεια, δεν θα πρέπει να παραληφθούν οι κίνδυνοι και τα οφέλη. Το κομμάτι αυτό κάνει λόγο για τις πιθανές δύσκολες καταστάσεις που θα βιώσει ο συμμετέχοντας και τις πιθανές επιβραβεύσεις που υπάρχουν για τη συμμετοχή του. 

Ταυτόχρονα, είναι καίριας σημασίας να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα και να παρέχονται πληροφορίες που αφορούν την απόσυρση του δυνητικού συμμετέχοντα. Με άλλα λόγια είναι σημαντικό να περιγράφονται, σε ποιο βαθμό και με ποιο τρόπο προστατεύεται το άτομο που συμμετέχει, αλλά και να τονίζεται η δυνατότητα του να σταματήσει κατά τη διάρκεια της έρευνας χωρίς συνέπειες. Τέλος, δεν είναι δυνατόν να μην αναφερθούν πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων. 

Προσέλκυση συμμετεχόντων 

Αναφορικά με τον τρόπο προσέλκυσης συμμετεχόντων, οι προσκλήσεις είναι ένα καλό εργαλείο. Σε αυτές, είναι απαραίτητο να περιλαμβάνεται με απλό και κατανοητό τρόπο η περιγραφή της έρευνας. 

Ακόμα, είναι σημαντικό οι συμμετέχοντες να επιλέγονται με προσοχή, αφού είναι εύκολα κατανοητό ότι δεν είναι κατάλληλοι όσοι εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Πιο συγκεκριμένα, οι υπεύθυνοι δεν θα πρέπει να επιλέγουν με κριτήριο μόνο τη διαθεσιμότητα αλλά ούτε να δίνουν υπερβολικές επιβραβεύσεις για τη συμμετοχή. 

Παραπλάνηση 

Σχετικά με την παραπλάνηση, αυτή είναι μία τεχνική, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις είναι απαραίτητη για την εξαγωγή αμερόληπτων συμπερασμάτων. Υπάρχουν δύο είδη αυτής της τεχνικής: passive deception και active deception. Η πρώτη τεχνική περιγράφει την εσκεμμένη παράληψη πληροφοριών από τον ερευνητή, ενώ η δεύτερη την εσκεμμένη παραπληροφόρηση. Οι συγκεκριμένες τεχνικές είναι αποδεχτές στις περιπτώσεις σημαντικού οφέλους, στη μη ύπαρξη εναλλακτικής λύσης, στη πιθανότητα λάθος συμπερασμάτων χωρίς αυτές και στη μη ύπαρξης πιθανής βλάβης στους συμμετέχοντες. Παρόλα αυτά, η παραπλάνηση θα πρέπει να αποκαλύπτεται από τους ερευνητές το συντομότερο δυνατό και πάντα πριν τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων. 

Συμπεράσματα

Υπό το πρίσμα των παραπάνω ένα έντυπο συγκατάθεσης, είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει τους λόγους για κάθε βήμα της ερευνητικής διαδικασίας με κατανοητό τρόπο για τον καθένα. Είναι γεγονός, ότι αρκετές  φορές, μία απλή ενημέρωση δεν είναι αρκετή, καθώς είναι πιθανόν κάποια άτομα να μην είναι ικανά να την καταλάβουν και κατ’ επέκταση να μην ενημερωθούν. 

Τέλος, το έντυπο συγκατάθεσης είναι σημαντικό, να δίνει την επιλογή στους συμμετέχοντες για το τι επιτρέπουν να τους συμβεί και τι όχι. Με λίγα λόγια, η διαδικασία της συναίνεσης έχει τρεις κύριους τομείς, την πληροφόρηση, την κατανόηση και τον εθελοντισμό.