ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ

[EPISTEMOLOGY]

 

 

«Η θεωρία της γνώσης που ενσωματώνεται στη θεωρητική προοπτική και συνεπώς στη μεθοδολογία.»

 

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να σκιαγραφήσει τους δεσμούς μεταξύ οντολογίας, επιστημολογίας και ερευνητικής μεθοδολογίας, πώς, δηλαδή, τα οντολογικά και επιστημολογικά ζητήματα επηρεάζουν την ερευνητική μεθοδολογία παρέχοντας μια σαφή κατανόηση των διαφορετικών ερευνητικών μεθοδολογιών που βασίζονται στην οντολογία και την επιστημολογία.

Φιλοσοφική έρευνα

Είναι σημαντική, καθώς είναι χρήσιμη για τον καθορισμό του ερευνητικού σχεδιασμού. Υπάρχουν τέσσερις τύποι της ερευνητικής φιλοσοφίας:

  • Θετικισμός (Positivism): παρέχει τη διαβεβαίωση της αδιαμφισβήτητης και ακριβούς γνώσης, ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης κοινωνικής η οποία εφαρμόζει την επιστημονική μέθοδο στη μελέτη της κοινωνίας και των ανθρώπων για το όφελος τους.
  • Ερμηνευτισμός (Interpretivism): είναι η κατανόηση και η εξήγηση της ανθρώπινης και κοινωνικής πραγματικότητας, αντιμετωπίζει τον κοινωνικό κόσμο των επιχειρήσεων και της διοικητικής επιστήμης ως υπερβολικά πολύπλοκο για να αντιμετωπιστεί ως φυσική επιστήμη.
  • Ρεαλισμός (Realism): σχετίζεται με την επιστημονική έρευνα, βασίζεται στην πεποίθηση ότι η πραγματικότητα είναι ανεξάρτητη από τις ανθρώπινες σκέψεις και πεποιθήσεις.
  • Πραγματισμός (Pragmatism): δηλώνει ότι η πραγματικότητα υπάρχει στον κόσμο και υποστηρίζει την αντικειμενική φύση της επιστήμης, η έρευνα είναι υποκειμενική διότι η ατομικότητα μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον κόσμο.

Σχεδιασμός έρευνας

Αποτελεί κρίσιμο μέρος κάθε έρευνας. Υπάρχουν τέσσερις τύποι ερευνητικού σχεδιασμού:

  • Διερευνητική μελέτη (Exploratory study): θέτει ερωτήματα, αναζητά νέες γνώσεις, αξιολογεί φαινόμενα ύπο νέο πρίσμα και δημιουργεί ιδέες και υποθέσεις για μελλοντικές έρευνες.
  • Περιγραφική μελέτη (Descriptive study): διεξάγεται προκειμένου να προσδιοριστούν και να περιγραφούν τα χαρακτηριστικά των μεταβλητών κατάστασης.
  • Επεξηγηματική μελέτη (Explanatory study): διερευνά τη σχέση μεταξύ των μεταβλητών του φαινομένου πρκειμένου να διαπιστωθεί μια αιτιώδης σχέση μεταξύ των μεταβλητών.
  • Μελέτη χειραφέτησης (Empowerment study): δημιουργεί ευκαιρίες και τη βούληση για την ανάληψη κοινωνικής δράσης.

 

Προσεγγιστική έρευνας

Ταξινομείται σε δύο προσεγγίσεις:

  • Απαγωγική προσέγγιση (Abductive approach): πρέπει να χρησιμοποιείται όταν η έρευνα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη θεωρίας και υποθέσεων και σχεδιάζει μια ερευνητική στρατηγική για τον έλεγχο των υποθέσεων.
  • Επαγωγική προσέγγιση (Inductive approach): πρέπει να χρησιμοποιείται όταν συλλέγονται δεδομένα και αναπτύσσεται μια θεωρία ως αποτέλεσμα της ανάλυσης των δεδομένων.

Στρατηγική έρευνας

Είναι ένα γενικό σχέδιο για τον τρόπο με τον οποίο θα απαντηθεί το ερευνητικό ερώτημα που περιλαμβάνει την αποσαφήνιση των ερευνητικών στόχων, τον προσδιορισμό των πηγών συλλογής δεδομένων και την εξέταση των ερευνητικών περιορισμών.

 

Μέθοδος έρευνας

Μπορεί να έχει τρεις τεχνικές για τη συλλογή δεδομένων: την μονομερή μέθοδο που αναφέρεται στη χρήση μιας και μόνο τεχνικής συλλογής δεδομένων, την πολύ-μέθοδο η οποία αναφέρεται σε αυτούς τους συνδυασμούς μεταξύ περισσότερων από μία τεχνικών συλλογής δεδομένων και την μικτή μέθοδο η οποία αναφέρεται στη χρήση τόσο ποσοτικών όσο και ποιοτικών τεχνικών συλλογής δεδομένων.

 

Βιβλιογραφία

Al-Ababneh M. M., (2020),Linking ontology, epistemology and research methodology. Science & Philosophy8(1), 75-91.


Για περισσότερα σχετικά με την Επιστημολογία, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!