Ερευνητική Πρόταση [Research Proposal]

Πρωταρχικό στάδιο κατά την διενέργεια μιας ερευνητικής μελέτης και πριν τον σχεδιασμό αυτής είτε στον ακαδημαϊκό τομέα είτε στον χώρο των επιχειρήσεων, αποτελεί η συγγραφή και η κατάθεση της Ερευνητικής Πρότασης (research proposal)

Τι είναι η Ερευνητική Πρόταση;

Η Ερευνητική Πρόταση δεν είναι τίποτε άλλο από μία αρχική σκιαγράφηση της ερευνητικής μελέτης που πρόκειται να υλοποιηθεί. Ως προς την συγγραφή της, μπορεί να φαίνεται εύκολη, αλλά δυστυχώς δεν είναι. Υπάρχουν αρκετά κρίσιμα σημεία τα οποία πρέπει κανείς να τα λάβει υπόψιν ώστε η ερευνητική πρόταση να είναι έγκυρη και να οδηγήσει στην έναρξη της κύριας ερευνητικής μελέτης.

Γενικά Χαρακτηριστικά

Το κυριότερο χαρακτηριστικό μιας ερευνητικής πρότασης σχετίζεται με την πρωτοτυπία του ερευνητικού θέματος που εκπροσωπεί. Το ερευνητικό θέμα θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο καινοτόμο και διερευνήσιμο γίνεται.

Tip 1: Το ερευνητικό θέμα πρέπει να είναι στοχευμένο και όχι γενικό.

Αναφορικά με την έκταση της πρότασης, αυτή θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 500-1200 λέξεων ή διαφορετικά να μην ξεπερνάει τις 4 σελίδες Α4, κάτι που σχετίζεται φυσικά και με το περιεχόμενο. Το ύφος πρέπει να είναι ακαδημαϊκό, ενώ η δομή και η φόρμα σύνταξης διαφέρουν ανάλογα με το εκάστοτε πρόγραμμα.

Περιεχόμενο Ερευνητικής Πρότασης

Μια ερευνητική πρόταση θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Τίτλος (Title): Ο τίτλος της πρότασης πρέπει να είναι σαφής, συνοπτικός και να ανταποκρίνεται πλήρως στο θέμα που θα ερευνηθεί.
  • Εισαγωγή (Introduction): Στην εισαγωγή, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται η παρουσίαση του ερευνητικού θέματος μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Παράλληλα, ο σκοπός της έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήματα, οι ερευνητικές και στατιστικές υποθέσεις, η αναγκαιότητα και η σημαντικότητα της έρευνας αποτελούν αναπόσπαστα κομμάτια της. Τέλος, θα πρέπει να περιέχονται και η οριοθέτηση του θέματος, αλλά και οι πιθανοί λειτουργικοί ορισμοί που θα χρησιμοποιηθούν.

Tip 2: Ο σκοπός πρέπει να είναι ξεκάθαρος, και να τεκμηριώνει πλήρως την ανάγκη μελέτης του ερευνητικού θέματος, ενώ τα ερευνητικά ερωτήματα πρέπει να είναι σαφή και στοχευμένα. Επίσης, στην παρουσίαση του θέματος πρέπει να γίνουν και αναφορές σε αντίστοιχες έρευνας που υλοποιηθήκαν.

  • Μεθοδολογία (Methodology): Σε αυτήν την ενότητα, αναφέρονται η μεθοδολογία έρευνας που θα υιοθετηθεί (πχ. ποιοτική, ποσοτική), η οποία φυσικά επηρεάζεται άμεσα από τα ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης. Επίσης, αναλύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιλεχθείσας μεθόδου: το Δείγμα, η Δειγματοληψία, η Στατιστική Ανάλυση των Δεδομένων, η ενδεχόμενη Πιλοτική Έρευνα, καθώς και το Χρονοδιάγραμμα της μελέτης.

Tip 3: Ως προς την σύνταξη της μεθοδολογίας, επιβάλλεται ο μελλοντικός χρόνος, καθώς αυτά που αναφέρονται θα υλοποιηθούν μεταγενέστερα από την ερευνητική πρόταση.

  • Συμπεράσματα (Conclusions): Αναφέρονται η σημαντικότητα της έρευνας, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα. Επιπρόσθετα, πρέπει να τονιστούν οι λόγοι για τους οποίους η ερευνητική μελέτη θα προσφέρει περαιτέρω γνώσεις στο συγκεκριμένο θέμα που μελετάται.
  • Βιβλιογραφικές Αναφορές (References): Η Βιβλιογραφία είναι από τα σημαντικότερα αν όχι το σημαντικότερο κομμάτι της μελέτης. Εδώ, δηλώνεται ο τρόπος γραφής της βιβλιογραφίας και στο θεωρητικό σκέλος και στο  της ερευνητικής μελέτης, ενώ παρατίθενται και οι βιβλιογραφικές πηγές που  για την συγγραφή της ερευνητικής πρότασης.
  • Παράρτημα (Appendix): Η ενότητα αυτή αποτελεί το τελευταίο μέρος της ερευνητικής πρότασης και αναφέρονται επιπρόσθετες πληροφορίες ή στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στις παραπάνω ενότητες (πχ. ερωτηματολόγιο, επιστολές κλπ..)

Αν μία ερευνητική πρόταση ακολουθήσει ακριβώς το παραπάνω μοτίβο σε συνδυασμό με τις ιδιαιτερότητες του ερευνητικού προγράμματος, τότε μπορεί να χαρακτηριστεί πλήρης και να μετατραπεί σε βάση όλου του ερευνητικού προγράμματος.

Βιβλιογραφία

Attard, N. (2018). WASP (Write a Scientific Paper): Writing an academic research proposal. Early human development, 123, 39-41.

Martin, C. J. H., & Fleming, V. (2010). A 15-step model for writing a research proposal. British Journal of Midwifery, 18(12), 791-798.


Στην DatAnalysis, μέσω της πολυετούς εμπειρίας μας στον χώρο του Σχεδιασμού Ερευνών, παρέχουμε εξατομικευμένη υποστήριξη στην συγγραφή της Ερευνητικής σας Πρότασης, τόσο για ακαδημαϊκές μελέτες όσο και για διάφορα ερευνητικά προγράμματα.