ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

(RESEARCH PROPOSAL)

 

Το Ερευνητικό Πρωτόκολλο (Research Proposal), αποτελεί μια αναφορά που ως κύριο στόχο της έχει να παρουσιάσει το σχεδιασμό, καθώς και τον λόγο για τον οποίο υπάρχει η ανάγκη διεξαγωγής της προτεινόμενης έρευνας.

Πρόκειται για μια σύντομη και περιεκτική περίληψη της προτεινόμενης βιβλιογραφίας και περιγράφει τον σκοπό, τους στόχους και τα ερευνητικά ερωτήματα που θα τεθούν από τον συγγραφέα του επιστημονικού άρθρου. Επιπροσθέτως, αναφέρει το βασικό πεδίο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η έρευνα, παρουσιάζεται η πιο πρόσφατη και ενδεικτική βιβλιογραφία και γίνεται αναφορά στην πρωτοτυπία του επιλεγόμενου θέματος προς διερεύνηση.

Η χρησιμότητα του ερευνητικού πρωτοκόλλου καταδεικνύεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Ο ερευνητής δύναται να αποδείξει τον βαθμό της πρωτοτυπίας της έρευνα, να εκφράσει και να επικοινωνήσει τις ιδέες του, να παρουσιάσουν τη μεθοδολογία προκειμένου να εξασφαλίσουν την έγκριση από μια επιστημονική επιτροπή για την διεξαγωγή έρευνας ή για χρηματοδότηση.
  • Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα να αποδείξει ότι έχει την ικανότητα να πραγματοποιήσει έρευνα σε μεταπτυχιακό επίπεδο με επιτυχία. Αυτό συμβαίνει διότι το πρωτόκολλο αποτελεί τον «καθρέπτη» της ικανότητας του ατόμου να περιγράφει πολύπλοκες ιδέες με κατανοητό τρόπο.
  • Τέλος, χρησιμεύει στο να βρεθεί ανάλογα με το θέμα του άρθρου, ο κατάλληλος επόπτης.

Συμπερασματικά, το πρωτόκολλο αποτελεί την πρώτη επαφή του άρθρου, με την επιστημονική κοινότητα. Επιπλέον, είναι αυτό το οποίο εξηγεί τους λόγους που η έρευνα που πρόκειται να παρουσιαστεί, αξίζει και είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί. Με λίγα λόγια, το ερευνητικό πρωτόκολλο είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς είναι αυτό το οποίο θα κρίνει την πορεία ενός άρθρου.