Η δουλειά του Data Analyst

Data Analyst Job

 

Με τι ασχολείται ένας Data Analyst

Ο Αναλυτής δεδομένων, συλλέγει δεδομένα και στη συνέχεια μελετάει και επεξεργάζεται τις βάσεις δεδομένων προκειμένου να καταλήξει σε συμπεράσματα. Οι βάσεις δεδομένων με τις οποίες μπορεί να δουλέψει ένας αναλυτής δεδομένων ποικίλουν. Ωστόσο τα πιο διαδεδομένα ερευνητικά πεδία στα οποία ένας αναλυτής δεδομένων καλείται να μελετήσει το database τους και να εξάγει συμπεράσματα είναι η ιατρική, η χημεία, η παιδεία καθώς και ο χώρος των επιχειρήσεων.

Έπειτα από την επεξεργασία και την μελέτη των βάσεων δεδομένων ο Αναλυτής δεδομένων αφού έχει καταλήξει σε συμπεράσματα, συντάσσει μια αναφορά που περιέχει τα συμπεράσματα αυτά. Η αναφορά αυτή στη συνέχεια χρησιμοποιείται για τη βελτιστοποίηση υπηρεσιών και την λήψη των κατάλληλων αποφάσεων.

Η πιο σημαντική λειτουργία εργασίας για έναν αναλυτή δεδομένων είναι η συλλογή όσο το δυνατόν περισσότερων σχετικών δεδομένων ώστε να ερευνήσει ένα συγκεκριμένο θέμα, ωστόσο, υπάρχουν φορές που καλείται να δημιουργήσει τα ίδια τα δεδομένα με την διεξαγωγή ερευνών.

Απαραίτητα skills για έναν Data Analyst:

Για να ξεχωρίσει ένας αναλυτής δεδομένων στον χώρο πρέπει να διαθέτει ισχυρές:

  • Αναλυτικές ικανότητες και γνώσεις μαθηματικών
  • Γνώσεις Πιθανοτήτων και στατιστικής
  • Γνώσεις Προγραμματισμού

Ωστόσο εξίσου σημαντικές θεωρούνται οι καλές δεξιότητες επικοινωνίας και παρουσίασης. Οι περισσότεροι αναλυτές δεδομένων έχουν τουλάχιστον πτυχίο πανεπιστημίου με τις επικρατέστερες σχολές να είναι τα Μαθηματικά, η Στατιστική, η Οικονομία και η Επιστήμη των υπολογιστών.

Οι τεχνολογίες που πρέπει να γνωρίζει ο Data Analyst:

Αρκετά συχνά ο Αναλυτής Δεδομένων χρησιμοποιεί προγράμματα ή στατιστικά πακέτα για να οργανώνει τα δεδομένα καθώς και τα συμπεράσματα σε πίνακες ή γραφήματα. Τα πιο σύγχρονα προγράμματα τα οποία χρησιμοποιούνται για τις στατιστικές αναλύσεις είναι:

  • Η γλώσσα προγραμματισμού R
  • Το στατιστικό πακέτο SPSS
  • Tο στατιστικό πακέτο SAS
  • Tο στατιστικό πακέτο STATA
  • Tο στατιστικό πακέτο Minitab

Η DatAnalysis, από το 2006 έως και σήμερα, συνεργάζεται με καταξιωμένους Data Analyst, οι οποίοι διαθέτουν γνώσεις σε βάθος που να αφορούν τα Μαθηματικά, την Στατιστική αλλά και τον Προγραμματισμό. Καθ’ όλη την διάρκεια των 15 χρόνων λειτουργίας της έχει επεξεργαστεί και μελετήσει περισσότερες από 800 βάσεις δεδομένων οι οποίες καλύπτον όλα τα ερευνητικά πεδία.