ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ-ΜΑΡΤΥΡΩΝ

(WITNESS PATIENT STUDY)

 

Η μελέτη ασθενών-μαρτύρων (witness patient study), πρόκειται για μια τεχνική πραγματοποίησης επιδημιολογικών και κλινικών μελετών, στην οποία δύο ομάδες που διαφέρουν ως προς ένα νόσημα και συγκρίνονται ως προς το κατά πόσο υπάρχει κάποιος ενδεχόμενος αιτιολογικός παράγοντας έκθεσης.

 Ένα σημαντικό μειονέκτημα των προοπτικών μελετών για τη διερεύνηση των αιτιών μιας νόσου είναι ότι όταν η νόσος έχει χαμηλή επίπτωση (<10%) απαιτούνται μεγάλες και μακρόχρονες μελέτες ώστε να υπάρχει μεγάλη στατιστική ισχύ. Μία μέθοδος για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα είναι να γίνει μελέτη ασθενών-μαρτύρων. Σε αυτή τη περίπτωση συγκρίνονται ασθενείς με άτομα που δεν πάσχουν (μάρτυρες ή controls) ως προς το αίτιο μιας νόσου, στην ανταπόκριση σε ένα φάρμακο. κ.α.

Οι μελέτες ασθενών-μαρτύρων (witness patient study), αφορoύν ένα πρότυπο μελέτης παρατήρησης, το οποίο αξιοποιείται προκειμένου να «ανιχνεύσει» παράγοντες που ενδέχεται να συντελούν στη δημιουργία μιας παθογένειας, συγκρίνοντας τα άτομα που πάσχουν από μια ασθένεια, με άλλα που δεν έχουν το εν λόγω πρόβλημα υγείας, αλλά κατά τα άλλα είναι όμοιοι.

Συνοψίζοντας, «αναδεικνύεται» το γεγονός ότι οι μελέτες ασθενών μαρτύρων (witness patient study), χρειάζονται λιγότερους οικονομικούς πόρους προκειμένου να ολοκληρωθούν, αλλά τα δεδομένα που προκύπτουν δεν είναι αρκετά αξιόπιστα ούτως ώστε να συμβάλουν στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Το μόνο το οποίο είναι εύλογα αντιληπτό, είναι ο λόγος απόδοσης, ο οποίος πρόκειται για ένα πιο «αδύναμο» μέτρο για την ισχύ μιας συσχέτισης σε σχέση με τον σχετικό κίνδυνο.