ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

Η μετα-ανάλυση είναι μία μαθηματική διαδικασία κατά την οποία συνδυάζονται διάφορες μελέτες και τα αποτελέσματα αυτών που αφορούν ένα συγκεκριμένο θέμα. Στόχος είναι η διεξαγωγή ενός πιο συνολικού και αξιόπιστου συμπεράσματος συνολικά.

Κύρια πλεονεκτήματα της μεθοδολογίας:

  • Παρουσιάζονται και εξετάζονται συνδυαστικά διάφορες μελέτες και πειράματα που αφορούν το ίδιο θέμα με στόχο την εξαγωγή ενός συνολικού συμπεράσματος.
  • Δύναται να αξιολογηθεί, κυρίως στην πιο εξελιγμένη μορφή της μετα-ανάλυσης, η μεροληπτικότητα των μελετών που συμπεριλήφθηκαν για τη διεξαγωγή του συμπεράσματος.
  • Ερμηνεύεται με αντικειμενικό τρόπο η αξία των μεθόδων που αξιοποιήθηκαν στις διάφορες μελέτες και έτσι ο ερευνητής δύναται να αποδώσει σταθμικά βάρη στις στατιστικές συναρτήσεις ελέγχου των μελετών αυτών πριν καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα μετά την συλλογή των δεδομένων.
  • Μπορεί, επιπλέον, να αποδώσει ξεχωριστή βαρύτητα σε κάθε μελέτη που συμπεριλήφθηκε κυρίως λαμβάνοντας υπόψιν το μέγεθος του δείγματος που αντιστοιχεί στη κάθε μία από όσες έχουν χρησιμοποιηθεί.
  • Η μεθοδολογία διαθέτει ποικίλες δυνατότητες που αφορούν τον συνδυασμό των ελέγχων ώστε να μπορέσουν να αξιοποιηθούν αποτελέσματα προηγουμένων ερευνών που χρησιμοποίησαν μόνο την στατιστική συνάρτηση t ή εκείνες για τις οποίες αναφέρθηκαν μόνο οι p-τιμές ανεξάρτητα από την στατιστική συνάρτηση που είχε αξιοποιηθεί.
  • Τέλος, όταν αναφερόμαστε στην πιο εξελιγμένη μορφή της μετα-ανάλυσης κατά κύριο λόγο, η συγκεκριμένη μέθοδος δίνει την δυνατότητα στον ερευνητή να μετρήσει την επίδραση, δηλαδή την ποσότητα κατά την οποία η εναλλακτική υπόθεση διαφέρει από την μηδενική υπόθεση που έχει ελεγχθεί. Καθορίζεται με αυτόν τον τρόπο η πρακτική σημασία μίας διεξαχθείσας παρατήρησης η οποία είναι στατιστικά σημαντική.

Συμπέρασμα :

Καταλήγοντας η μεθοδολογία της μετα-ανάλυσης είναι αρκετά βοηθητική για την λήψη ενός συνολικού συμπεράσματος μέσω της σύνθεσης και παράλληλης εξέτασης ποικίλων μελετών που αφορούν ένα συγκεκριμένο θέμα. Κυρίως όταν αναφερόμαστε στην πιο εξελιγμένη και σύγχρονη μορφή της μετα-ανάλυσης, μπορούν να καλυφθούν αδυναμίες παλαιότερων μαθηματικών μεθόδων και να δοθούν νέες παρατηρήσεις πάνω σε θέματα που είχαν εξεταστεί και στο παρελθόν. Είναι προφανές ότι τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι πιο ολοκληρωμένα και αξιόπιστα και δύνανται να χρησιμοποιηθούν στα διάφορα επιστημονικά πεδία που χρειάζονται.


Για περισσότερα σχετικά με την Μετα-Ανάλυση και τα πλεονεκτήματα μεθοδολογίας, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!